3 เหตุผลที่ ‘Scenario Thinking’ คือทักษะจำเป็นสำหรับการวางกลยุทธ์ธุรกิจ

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นกระบวนการที่ต้องมีในทุกองค์กร เพื่อจัดทำเป้าหมายและการดำเนินงานที่ชัดเจนของคนในองค์กร การวางกลยุทธ์จะเป็นการจัดทำในรูปแบบที่เป็นทางการ ตามแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง หรืออาจจะทำในรูปแบบง่ายๆ ในรูปแบบเฉพาะของแต่ละองค์กร ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกธุรกิจ กลายมาเป็นสิ่งที่องค์กรต่าง ๆ ไม่สามารถมองข้ามได้

Scenario Thinking

เหตุการณ์ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นนี้ ส่งผลกระทบต่อแนวคิดในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรที่ใช้อยู่ว่ามีความเพียงพอหรือไม่ ทำให้ Scenario Thinking เริ่มได้รับความสนใจจากองค์กรต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรสามารถมองและเข้าใจภาพในอนาคตได้ดีขึ้น

ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล Chief Executive Officer & Founder – DeOne Academy สถาบันพัฒนาภาวะผู้นำและพัฒนาธุรกิจ ชี้ให้เห็นว่าการวางแผนกลยุทธ์ในรูปแบบเดิม อาจไม่สามารถทำให้องค์กรสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นในปัจจุบัน เนื่องจากการคิดแบบเดิมที่มองแต่สภาพในปัจจุบัน ทำให้มุมมองของกลยุทธ์แคบ เน้นภาพเดียว 

Scenario Thinking

แต่หากองค์กรปรับใช้ทักษะของการคิดแบบ Scenario ในการใช้สถานการณ์จำลองต่าง ๆ เข้ามาเพื่อวางแผนกลยุทธ์ และแผนการดำเนินการต่าง ๆ ขององค์กร ช่วยให้องค์กรสำรวจและมองเห็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อนำไปสู่ทางเลือกทางกลยุทธ์เพื่อเผชิญกับเหตุการณ์และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

3 เหตุผลที่ Scenario Thinking เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการวางกลยุทธ์ของธุรกิจในยุคที่มีแต่ความไม่แน่นอน

1. Scenario Thinking คือ การคิดอย่างท้าทาย (Challenge Thinking)

ทักษะการคิดแบบ Scenario เป็นการออกจาก comfort zone เพื่อพิจารณาจุดยืน และ ทางเลือกอื่น ๆ ที่เป็นไปได้สำหรับองค์กร เป็นการท้าทายความคิดและมุมมองทางกลยุทธ์เดิมของเรา เนื่องจากอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ทำให้เกิดความลังเล ข้อสงสัย และ ความรู้สึกกังวล อันจะทำให้เรามีข้อจำกัดในคิด และวางกลยุทธ์ธุรกิจที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ในการรับมือกับความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในโลกธุรกิจนั้น เราต้องใช้การจินตนาการ ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อที่สร้างให้เกิดภาพของสถานการณ์จำลองต่างๆ ของสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรในอนาคต เพื่อคิดหาทางแก้ไข ทางออก แผนงาน หรือกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์ ซึ่งทักษะการคิดแบบ Scenario จะช่วยให้เราออกจากกรอบการวางแผนกลยุทธ์แบบเดิม ๆ คิด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง และเตรียมการเพื่อรองรับเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม

2. Scenario Thinking คือ ความร่วมมือภายในองค์กร (Collaboration)

ทักษะการคิดแบบ Scenario เป็นเสมือนสื่อกลางสำหรับองค์กรในการเชื่อมโยงความคิดจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการโต้เถียงทางความคิดต่างๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของทั้งองค์กรนั้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสนับสนุนให้ทุกส่วนขององค์กรเกิดความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของค์กร และข้อมูลเหล่านี้จะทำให้ให้การตัดสินใจต่าง ๆ ขององค์กรมีคุณภาพมากขึ้น

Scenario Thinking

ปัจจัยสำคัญที่เสริมสร้างให้เกิดความร่วมมือ คือการสื่อสารภายในองค์กร การสร้างบรรยากาศของการเปิดรับความคิดเห็น แนวคิดจากทุกส่วนขององค์กร ทำให้เกิดการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างทีมงาน การสื่อสารเป้าหมายขององค์กร ทำให้ทุกส่วนมีความเข้าใจในความรับผิดชอบ และความคาดหวังขององค์กร เห็นคุณค่าในงานที่ทำ และเห็นภาพของการเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จขององค์กร

3. Scenario Thinking คือ การสร้างภาพอนาคต (Create the Future)

การใช้แนวคิดสถานการณ์จำลองที่มีระบบ จะช่วยให้เราสามารถคิดในสิ่งที่ท้าทาย และสร้างให้เกิดองค์กรที่เปิดรับฟังควาามคิดเห็นของทุกคน สิ่งเหล่านี้จะนำพาองค์กรไปสู่ประโยชน์ที่เกิดจากการสร้างสถานการ
ณ์จำลองเหล่านั้น ความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนี้ ทำให้การคิดแบบ Scenario เป็นทักษะ และเครื่องมือที่สำคัญ

ในการมองภาพอนาคต เราจะเห็นแนวโน้ม เหตุการณ์ และ driving forces ที่สามารถนำพาไปสู่สถานการณ์หรือเหตุการณ์ในอนาคตที่แตกต่างจากปัจจุบัน ประโยชน์ของการคิดแบบ Scenario คือการเปิดให้องค์กรเรียนรู้ และคาดการณ์สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การหาคำตอบว่า “เราควรจะต้องทำอย่างไร ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น” ซึ่งหากองค์การใช้ทักษะนี้ในการวางกลยุทธ์ธุรกิจ จะทำให้เราสามารถมีความแนวคิดใหม่เพื่อเข้าใจปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในอนาคต รวมถึงการวางเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ชัดเจนสำหรับสถานการณ์จำลองต่าง ๆ อันจะทำให้องค์กรสามารถตอบสนองกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างทันท่วงที

ธุรกิจในยุคที่มีแต่ความไม่แน่นอนนี้ การบริหารองค์กรให้มีประสิทธิผลสูงสุด คือการมองและเข้าใจสถานการณ์ภายนอกที่มีความซับซ้อน และสามารถวางกลยุทธ์และเป้าหมายเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถมองเห็นภาพเดียวกัน การคิดแบบ Scenario จึงเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับทุกองค์กร จะเป็นวิธีคิดที่จะช่วยให้ผู้นำองค์กรสามารถวางแผนสำหรับอนาคต ภายใต้ความไม่แน่นอน การจำลองสถานการณ์อย่างละเอียด จะช่วยให้องค์กรสามารถหาทางออก ทางแก้ไข ให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจ ยอมรับกับความเป็นจริงที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า รวมถึงสามารถจัดทำกลยุทธ์เพื่อจัดการสถานการณ์ในอนาคต ที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น องค์กรก็จะสามารถรับมือได้อย่างเหมาะสม และมีความพร้อมที่สามารถยืนหยัดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่ไม่เคยหยุดนิ่งได้

Scenario Thinking

หากท่านต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับ Organization Transformation และ People Transformation สามารถกด Follow และ Like Page เพื่อไม่พลาดข้อมูลดี ๆ เพิ่มเติม นะครับ และหากท่านต้องการพัฒนาทักษะด้านการบริหารของท่านให้แกร่งมากขึ้น หลักสูตร TEN X ของเรา จะช่วยให้ท่านปรับเปลี่ยนองค์กรให้เติบโตแบบก้าวกระโดดได้ ท่านสามารถติดต่อรายละเอียดได้ที่ DeOne Academy ครับ


 

สนใจดูรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม คลิก: TEN X.UTCC หรือ TEN X

สนใจสอบถามรายละเอียด ติดต่อได้เลยที่
Facebook:  DeOne Academy หรือ TEN X
คุณศุภเสริฐ(กอฟ) โทร: 098-424-5241
คุณวรพรรณ(แพร์) โทร: 096-845-4698

แชร์โพสต์นี้