Executive Coaching

บทนำ

โปรแกรมการโค้ชผู้บริหาร (Executive Coaching) ของ DeOne Academy เป็นโปรแกรมพัฒนาผู้บริหารที่ออกแบบเฉพาะบุคคล (Personalized) และสามารถ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้เข้ากับความต้องการขององค์กร (Customized)

เราใช้หลัก การโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) เพื่อช่วยให้ผู้บริหารบรรลุศักยภาพสูงสุด โค้ชของเราใช้เทคนิคการโค้ชอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การฟังอย่างตั้งใจและเอาใจใส่ การตั้งคำถามแบบ Reframing และ Reflective และการ Feedback เพื่อช่วยให้ผู้รับการโค้ชมีความความเข้าใจอย่างชัดเจน มีแรงจูงใจ มีทรัพยากรที่ต้องการ และมีความมุ่งมั่นในการเอาชนะความท้าทาย หากจำเป็น โค้ชจะแบ่งปันประสบการณ์และเทคนิคที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อให้ผู้รับการโค้ชสามารถนำไปใช้เพื่อจัดการกับสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ผลลัพธ์ที่ได้คือ การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน มีการเติบโตทั้งในด้านความคิด พฤติกรรม และทักษะ ซึ่งจะส่งผลระยะยาวต่อทั้งผู้รับการโค้ชและองค์กร

กลุ่มเป้าหมาย

Executive Coaching

ผู้จัดการอาวุโสและผู้อำนวยการ

ผู้ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งงาน รวมถึงการพัฒนาผู้ที่มีศักยภาพสูง, การพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง, การพัฒนาภาวะผู้นำ

ผู้ที่ต้องการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีการสื่อสาร การให้ความร่วมมือ ความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกัน

ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร เช่น การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล การควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้าง เป็นต้น.

ผู้ที่ได้รับมอบหมายงานใหม่ เช่น การได้รับมอบหมายให้ไปทำงานยังต่างประเทศ การย้ายกลับมาทำงานยังประเทศไทย การเปลี่ยนขอบเขตหรือขนาดของงานอย่างมีนัยสำคัญ การได้รับมอบหมายให้ร่วมทีมงานเฉพาะกิจหรือทำงานที่สำคัญ)

ประโยชน์ของการโค้ชผู้บริหาร

เพิ่มความตระหนักรู้ในตนเอง
และรู้จุดแข็งของตนเอง

เอาชนะอารมณ์ด้านลบและความเชื่อ
ที่จำกัดความสามารถของตนเอง

เพิ่มความมั่นใจและแรงจูงใจ

ขยายมุมมอง
เปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม

พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ
และทักษะด้านบุคลากร

ทำงานในบทบาทใหม่หรืองานที่ได้รับมอบหมายใหม่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้สำเร็จ

สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกในทีม
และบรรลุประสิทธิผลของทีม

สามารถขับเคลื่อนองค์กร
ไปสู่ความสำเร็จสูงสุด

กระบวนการโค้ชผู้บริหาร

Executive Coaching 5 step

References

Coaching references

คำถามที่พบบ่อย

ไม่เป็นปัญหาครับ เพราะการโค้ชไม่ใช่การสอนหรือให้คำปรึกษา หากแต่เป็นกระบวนการที่ช่วยผู้ได้รับการโค้ชคนหาทางออกด้วยตนเอง ด้วยเทคนิคการตั้งคำถาม การสะท้อนมุมมองใหม่ และการสนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนำไปสู่ผลลัพธ์ใหม่ที่ต้องการ โค้ชจึงไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในธุรกิจหรืองานของผู้รับการโค้ช ในหลายกรณีการที่โค้ชมีพื้นฐานที่แตกต่าง ถามคำถามจากมุมของคนที่ไม่คุ้นเคยกับธุรกิจ กลับช่วยให้เปิดมุมมองได้ดียิ่งขึ้นครับ

ได้ครับ โดยก่อนเริ่มกระบวนการโค้ช ทางเราจะส่ง Profile ของโค้ชจากทำเนียบโค้ชของ DeOne Academy ให้ผู้รับการโค้ชเป็นผู้เลือก เราจะนัดหมายให้ผู้รับการโค้ชได้มีโอกาสพูดคุยกับโค้ช 2-3 ท่าน เพื่อเลือกโค้ชคนที่รู้สึกเข้ากันได้ที่สุด

ผลลัพธ์ในการโค้ชขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองของผู้รับการโค้ช ทักษะและประสบการณ์ในการโค้ชของ Executive Coach ความร่วมมือกันระหว่างผู้ได้รับการโค้ชและโค้ช และการมีส่วนร่วมของหัวหน้างานโดยตรง

ระยะเวลาในการโค้ชขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กร เริ่มต้นตั้งแต่ 3 เดือนจนถึง 6 เดือน แต่ละครั้งจะห่างกันประมาณ 2 สัปดาห์ ครั้งละประมาณ 1 ชั่วโมง