Leadership Coaching

เชื่อหรือไม่ว่า “ภาวะผู้นำ” ของผู้บริหารมีผลต่อความสำเร็จของทีมและองค์กรอย่างมีนัยยะสำคัญ ผลการวิจัยระบุว่าการพัฒนาภาวะผู้นำช่วยให้เกิดประโยชน์มากมาย เช่น

 • ยอดขายเติบโต ต้นทุนลดลง กำไรเพิ่มขึ้น
 • รักษาฐานลูกค้าเก่าได้ดีขึ้น ลูกค้าซื้อซ้ำบอกต่อมากขึ้น
 • ทีมงานมีความผูกพันกับองค์กร ทุ่มเท มีความจงรักภักดี อัตราการลาออกลดลง
 • ผู้บริหารมีผลงานที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน
 • พนักงานในองค์กรทำงานอย่างมีความสุขมากขึ้น

ดังนั้น การลงทุนเพื่อพัฒนา “ภาวะผู้นำ” ของผู้บริหารจึงเป็นการลงทุนที่ได้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่คุ้มค่า โดยรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำที่ได้ผลลัพธ์แบบเจาะลึกถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพคือ “การโค้ชแบบกลุ่ม (Group Coaching)”

Self-Leadership Coaching

Introduction

“การนำตัวเอง” เป็นบันไดขั้นแรกของการพัฒนาภาวะผู้นำ โปรแกรม Self-Leadership Coaching ใช้รูปแบบการโค้ชแบบกลุ่มซึ่งเน้นการพัฒนาตนเอง การแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมอบรมท่านอื่น เพื่อเพิ่มศักยภาพและมีหลักคิดวิเคราะห์ไปในทิศทางเดียวกัน

โปรแกรมนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ วิธีคิดแบบผู้นำ (Leadership Mindset) พัฒนาความปรารถนาแห่งชัยชนะ (Will to Win), เทคนิคการบริหารเวลา (Time Management), พิชิตเป้าหมาย (Achieving Your Goal), พลังของการจดจ่อและจัดลำดับความสำคัญ (Focus and Prioritize)

โดยผู้เข้าอบรมจะได้ค้นพบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และปรับวิธีคิดของตัวเอง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใช้เวลาอย่างต่อเนื่องแบบค่อยเป็นค่อยไป ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการลงมือทำซ้ำๆ จนกลายเป็นพฤติกรรมใหม่และวิธีคิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพ

Key Benefits

 • พัฒนาทัศนคติและวิธีคิดแบบผู้นำ (Leadership Mindset)
 • มีแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเองและเพิ่มศักยภาพให้สูงยิ่งขึ้น
 • สามารถบริหารเวลาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม
 • เรียนรู้เทคนิคและเคล็ดลับการพิชิตเป้าหมายที่ท้าทาย
 • สามารถโฟกัสและจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดียิ่งขึ้น

รูปแบบการโค้ช: โค้ชแบบกลุ่มจำนวน 8-12 คน
ระยะเวลาการโค้ช: 10 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง

Team-Leadership Coaching

Introduction

“การนำทีม” เป็นความท้าทายสำหรับผู้บริหารในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว DeOne Academy ได้ออกแบบโปรแกรม Team Leadership Coaching เพื่อตอบโจทย์ช่วยให้ผู้บริหารขยายมุมมอง เรียนรู้ทักษะใหม่ในการดึงศักยภาพบริหารทีมงานให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

โปรแกรมนี้ใช้รูปแบบการโค้ชแบบกลุ่มที่เน้นการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมอบรมท่านอื่น ซึ่งจะมีกิจกรรมการระดมสมอง แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ข้อมูลจากสถานการณ์จริง และได้แรงบันดาลใจจากตัวอย่างที่หลากหลาย

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ วิธีคิดแบบผู้นำทีม (Team Leadership Mindset) ทวีคูณพลังการทำงานเป็นทีม (Team Synergy) กลยุทธ์การสื่อสารกับทีม (Team Communication) เทคนิคการเพิ่มศักยภาพของทีมด้วยการโค้ช (Team Coaching) จุดไฟเพิ่มแรงจูงใจให้ทีม (Team Motivation)

Key Benefits

 • พัฒนาทัศนคติและวิธีคิดแบบผู้นำทีม (Team Leadership Mindset)
 • ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจากการนำจุดแข็งของทุกคนในทีมมาใช้
 • ทุกคนในทีมเห็นภาพใหญ่และมีเป้าหมายร่วมกัน
 • ศักยภาพการทำงานของทุกคนในทีมเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด
 • ทีมงานมีความมุ่งมั่นและมีแรงจูงใจเพิ่มขึ้น

รูปแบบการโค้ช: โค้ชแบบกลุ่มจำนวน 8-12 คน
ระยะเวลาการโค้ช: 10 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง