HR Consulting

เราให้ความสำคัญกับโจทย์ของลูกค้า

การให้คําปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล (HR) และการพัฒนาองค์กร (OD) เป็นบริการให้คําปรึกษาที่มุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรโดยการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน วัฒนธรรมองค์กร และประสิทธิภาพทางธุรกิจโดยรวม ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลและ OD ทํางานร่วมกับองค์กรเพื่อประเมินสถานะปัจจุบัน ระบุพื้นที่สําหรับการปรับปรุง พัฒนาและดําเนินการตามแผนเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ

DeOne Academy มีทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และทำงานแบบมืออาชีพในการให้คำปรึกษาลูกค้าซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำจากหลากหลายอุตสาหกรรม เราให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์โจทย์ความท้าทายที่ลูกค้ากำลังเผชิญ ออกแบบ solution ที่นำไปใช้งานได้จริง และได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ากับการลงทุน

OUR SPECIALITIES

Business Strategy and Organization Design

โครงสร้างองค์กรมีความแตกต่างกันไปตามธรรมชาติของธุรกิจ และภารกิจ เป้าหมาย

รวมถึงองคาพยพหลักขององค์กร โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมจะสนับสนุนให้องค์กรตอบรับ

สถานการณ์ทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

Workforce Analysis

การวิเคราะห์อัตรากำลังคนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินงานตามเป้าหมายธุรกิจ

รวมถึงการออกแบบโครงสร้างอัตรากำลังให้รองรับความต้องการของธุรกิจในแต่ละช่วงเวลา

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

HRM Diagnosis and Operating design/redesign

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรที่สมบูรณ์และมีศักยภาพจะเสริมระดับความสามารถ

ในการแข่งขันขององค์กรได้มากขึ้น และการตรวจเช็คความสมบูรณ์ของระบบอย่างสมํ่าเสมอ

ก็ช่วยเพิ่มระดับความมั่นใจในการแข่งขันให้องค์กรได้เช่นกัน

Job Analysis & Evaluation

การวิเคราะห์และประเมินค่างานอย่างถูกต้อง ทำให้พนักงานรับทราบขอบเขตงาน

ที่รับผิดชอบ และความสัมพันธ์ของงานต่าง ๆ ในองค์กร ช่วยให้พนักงานเห็นภาพรวมของงาน

และตอบสนองต่อภารกิจขององค์กรได้ชัดเจนและฉับไวขึ้น

Compensation & Benefits

การออกแบบโครงสร้างค่าจ้างและสวัสดิการที่เหมาะสม

เป็นหลักสำคัญหลักหนึ่งในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทำให้พนักงานมีคุณภาพ

ชีวิตการทำงานที่ดี และสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข

Talent Acquisition & Succession Plan

องค์กรธุรกิจอยู่ในบริบทที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่ว่าจะเรื่องเทคโนโลยี การบริหารจัดการ

หรือทักษะความรู้ของบุคลากร การที่องค์กรสามารถคัดสรรและจัดเตรียมบุคลากรที่มีศักยภาพ

เข้ามารองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจได้อย่างทันท่วงที นับเป็นการสร้างความได้เปรียบขององค์กร

ในสนามการแข่งขันทางธุรกิจ

Performance Management

การวางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ต้องสอดรับกับภารกิจและเป้าหมายขององค์กร

พนักงานที่ปฏิบัติงานได้รับทราบว่างานที่ตนปฏิบัติมีผลต่อความสำเร็จขององค์กรในระดับใดบ้าง

Employee Learning Journey

พนักงานจัดเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าต่อองค์กร พนักงานที่มีศักยภาพและมีความเข้าใจในทิศทาง

และเป้าหมายองค์กร เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้

Testimonial

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

065-097-9444

(คุณฤดิภรณ์)