Sales Coaching

มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพและมีจุดเด่นมากมาย แต่น้อยคนนักที่ได้ดึงเอาศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้วยสาเหตุที่เกิดจากความเชื่อที่จำกัดหรือประสบการณ์ที่ไม่ดีในอดีต การพัฒนาทีมงานขายด้วยรูปแบบการโค้ชจึงเป็นเครื่องมือที่องค์กรชั้นนำมากมายเลือกใช้ เพราะเป็นวิธีการที่ทรงประสิทธิภาพและแตกต่างจากการฝึกอบรมที่ให้ความรู้ (Knowledge) เท่านั้น แต่การโค้ชจะช่วยเข้าไปเปลี่ยนแปลงถึงสิ่งที่อยู่ภายใน (Inner) ของคน ไม่ว่าจะเป็นค่านิยม (value) ความเชื่อ (belief) ทัศนคติ (Attitude) ภาพลักษณ์ของตนเอง (Self Image) แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation)

People who succeed at the highest level are not lucky: They’re doing something differently than everyone else.”
Tony Robbins

American author, coach, speaker, and philanthropist.

โปรแกรม Sales Coaching ของ DeOne Academy ได้แบ่งออกเป็น 3 คอร์ส ได้แก่
Successful Salesperson ที่เหมาะกับการโค้ชนักขาย
Super Sales Management ที่เหมาะกับการโค้ชผู้จัดการหรือหัวหน้าทีมขาย
และ
Smart Sales Coach สำหรับผู้บริหารที่ต้องการพัฒนาสู่การเป็นโค้ชด้านงานขายแบบมืออาชีพ

Successful Salesperson

Introduction

ท่านเคยได้ยินคำพูดเหล่านี้ในการประชุมงานขายหรือไม่

 • ลูกค้าไม่มีงบประมาณ ลูกค้าบอกแพงเกินไป ขอส่วนลดหน่อยได้ไหม
 • คู่แข่งตัดราคา โปรโมชั่นแรงกว่า มีลดแลกแจกแถมเยอะ
 • เศรษฐกิจไม่ดี การเมืองไม่มีประสิทธิภาพ
 • สินค้าของเราไม่ทันสมัย ไม่ตอบโจทย์ลูกค้า ราคาแพงเกินไป Credit Term น้อยไป

หากท่านปล่อยให้สถานการณ์เช่นนี้ดำเนินไปเรื่อย ท่านคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับยอดขายและธุรกิจ

หนึ่งในอุปสรรคสำคัญของนักขายหลายคนที่ไปไม่ถึงดวงดาว ก็คือ วิธีคิด หรือ Mindset”
ซึ่งเป็นบันไดขั้นแรกสู่ความสำเร็จ

DeOne Academy เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาวิธีคิด (Mindset) และวิธีการ (Skillset) ของยอดนักขาย จึงได้ออกแบบโปรแกรม Successful Salesperson ซึ่งเป็นรูปแบบการโค้ชแบบกลุ่มที่เจาะลึกวิธีคิดของนักขายมืออาชีพ และเทคนิคการขาย โดยจะมีกิจกรรมการระดมสมอง การแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการนำ assignment จากการโค้ชไปประยุกต์ใช้จริงในการทำงานอย่างต่อเนื่องแบบค่อยเป็นค่อยไป ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการลงมือทำซ้ำๆ จนกลายเป็นพฤติกรรมใหม่และวิธีคิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพ

Key Benefits

 • การพัฒนาทัศนคติของการเป็นนักขายมืออาชีพ (Growth Mindset for Sales People)
 • การกำหนดกลุ่มเป้าหมายและการวิเคราะห์ลูกค้า (Sales Prospecting and Customer Analysis)
 • เทคนิคการเปิดการขายและค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า (Opening and Exploring)
 • การนำเสนอ solution และการขจัดข้อโต้แย้ง (Presenting and Objection Handling)
 • การปิดการขายและการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว (Sales Closing and Customer Relationship Building)

Super Sales Management

Introduction

ความท้าทายในการสร้างยอดขายให้เติบโต ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายใน ซึ่งก็คือการบริหารและพัฒนาทีมงานขายให้มีความแข็งแกร่ง มีความสามารถในการสื่อสารสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานขายทุกคนมีความผูกพันและมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายใหญ่ร่วมกัน 

DeOne Academy จึงได้ออกแบบโปรแกรม Super Sales Management เพื่อพัฒนาผู้บริหารงานขายและผู้จัดการทีมขาย โดยใช้รูปแบบการโค้ชแบบกลุ่ม ซึ่งมีกิจกรรมการระดมสมอง การแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการนำ assignment จากการโค้ชไปประยุกต์ใช้จริงในการทำงาน โดยมีประเด็นการโค้ชที่ครอบคลุมหัวข้อการบริหารงานขาย (Sales Management) การบริหารทีมขาย (Team Management) การสร้างวัฒนธรรมทีม (Team Culture) การพัฒนาทีมขายด้วยการโค้ช (Sales Coaching) และการสร้างแรงจูงใจให้ทีมขาย (Team Motivation)

Key Benefits

 • เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขาย บริหารลูกค้า เพื่อสร้างยอดขายให้เติบโต
 • เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์สไตล์และบริหารนักขายแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม
 • ได้แนวทางในการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมของทีม ซึ่งเป็นพื้นฐานของการทำกลยุทธ์
  ให้ประสบความสำเร็จ
 • พัฒนา mindset และ skillset ของการเป็นโค้ชมืออาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมขาย
 • สามารถสร้างความผูกพันและเพิ่มแรงจูงใจให้ทีมขายทำงานแบบทุ่มสุดตัว

Smart Sales Coach

Introduction

ในยุคที่การแข่งขันด้านการขายทวีความรุนแรงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รูปแบบการบริหารทีมที่อาศัย
การควบคุมและสั่งการไม่มีประสิทธิผลอีกต่อไป ในปัจจุบัน รูปแบบการบริหารทีมขายได้มุ่งเน้นให้พนักงานขายซึ่งเป็นคนที่อยู่ในตลาด ใกล้ชิดกับลูกค้ามากที่สุด เป็นคนวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจด้วยตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยทักษะการโค้ชของผู้บริหารทีมขาย

เพราะทักษะการโค้ชเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยดึงศักยภาพของนักขายออกมา ช่วยปรับเปลี่ยนให้เกิดมุมมองเชิงบวกมากยิ่งขึ้น ขจัดความเชื่อที่จำกัด สร้างพฤติกรรมและอุปนิสัยใหม่ให้กับนักขาย

DeOne Academy จึงได้ออกแบบโปรแกรม Smart Sales Coach ในรูปแบบการโค้ชแบบกลุ่มโดยผู้บริหารงานขายมืออาชีพจากองค์กรชั้นนำระดับแนวหน้า ผู้ซึ่งจะมาแชร์เทคนิคการโค้ชที่ได้ผลลัพธ์จริง แบ่งปันประสบการณ์ในการพัฒนาทีมขาย และถ่ายทอดกระบวนการทักษะการโค้ชอย่างเป็นขั้นตอน

Key Benefits

 • เรียนรู้ทักษะสำคัญในการโค้ช และเข้าใจคุณสมบัติของการเป็นโค้ชมืออาชีพ
 • ได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกฝนทักษะการโค้ชเพื่อพัฒนาทีมงานขายแบบตัวต่อตัว
 • ยกระดับความสามารถของทีมงานขายด้วยกระบวนการโค้ชอย่างมีขั้นตอน
 • เพิ่มยอดขาย เพิ่มกำไร สร้างการเติบโตให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน