Sales
Development

ทุกวันนี้พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทีมขายต้องปรับวิธีคิดและวิธีการ
เพื่อให้สามารถขายสินค้าได้ ผู้บริหารงานขายก็ต้องเรียนรู้การบริหารทีมขาย
และกำหนดกลยุทธ์การขายที่เหนือกว่าคู่แข่งขันด้วย

Sales Skill

Sales Skill เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ทุกคนเรียนรู้และฝึกฝนได้ การขายเป็นอาชีพที่ท้าทายและต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น นักขายที่ต้องการประสบความสำเร็จจะหยุดพัฒนาตัวเองไม่ได้ DeOne Academy จึงได้ออกแบบหลักสูตรในหมวด Sales Skills ขึ้นมา โดยมุ่งหวังให้นักขายทุกคนเข้าใจในกระบวนการขายอย่างเป็นขั้นตอน และก้าวสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ

Sales Management

เมื่อ Teamwork สร้าง Dream Work บริษัทที่ต้องการยอดขายที่ทะลุเป้าจึงต้องพลิกตำราค้นหาสูตรสำเร็จของ Sales Management และสร้างทีมขายที่แข็งแกร่ง เพื่อให้เป็นกองกำลังที่ทำงานขายเชิงรุกที่สร้างยอดขายและผลกำไรให้บริษัท ดังนั้น ทักษะการบริหารงานขายของผู้นำทีมจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก ใน module Sales Management ผู้นำทีมขายจะได้เรียนรู้เรื่องการบริหารงานขาย และบริหารทีมขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Sales Strategy

การจะพิชิตยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายนั้นเกิดจากการวางกลยุทธ์การขาย(Sales Strategy) ที่แยบยล ที่ต้องอาศัยจุดแข็งที่โดดเด่นของเราที่แตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่งขันในตลาด module Sales Strategy มีเนื้อหาครอบคลุมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจ การวิเคราห์จุดแข็ง จุดอ่อน กลยุทธ์การขาย กระบวนการในการเลือกกลยุทธ์การขาย การค้นหา Customer Insight ซึ่งเป็นความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และการสร้างจุดขายที่แตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่งขันในตลาด

in-house sales

การขายเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ทุกคนเรียนรู้และฝึกฝนได้ การขายเป็นอาชีพที่ท้าทายและต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น นักขายที่ต้องการประสบความสำเร็จจะหยุดพัฒนาตัวเองไม่ได้

DeOne Academy จึงได้ออกแบบหลักสูตรในหมวด Sales Skills ขึ้นมา โดยมุ่งหวังให้นักขายทุกคนเข้าใจในกระบวนการขายอย่างเป็นขั้นตอน และก้าวสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ

เมื่อ Teamwork สร้าง Dream Work บริษัทที่ต้องการยอดขายที่ทะลุเป้าจึงต้องพลิกตำราค้นหาสูตรสำเร็จของการบริหารและสร้างทีมขายที่แข็งแกร่ง เพื่อให้เป็นกองกำลังที่ทำงานขายเชิงรุกที่สร้างยอดขายและผลกำไรให้บริษัท

ดังนั้น ทักษะการบริหารงานขายของผู้นำทีมจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก ใน module Sales Management ผู้นำทีมขายจะได้เรียนรู้เรื่องการบริหารงานขาย และบริหารทีมขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพิชิตยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายเกิดจากการวางกลยุทธ์การขายที่แยบยล ที่ต้องอาศัยจุดแข็งที่เด่นโดดของเราที่แตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่งขันในตลาด

module Sales Strategy มีเนื้อหาครอบคลุมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจ การวิเคราห์จุดแข็ง จุดอ่อน กลยุทธ์การขาย กระบวนการในการเลือกกลยุทธ์การขาย การค้นหา Customer Insight ซึ่งเป็นความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และการสร้างจุดขายที่แตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่งขันในตลาด