Consultative Selling Skills

Introduction

เพียงสินค้าที่ยอดเยี่ยมและการนำเสนอโน้มน้าวใจอาจไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะ
และสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ ทุกวันนี้ การขายไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการโน้มน้าวใจลูกค้า
ให้ซื้อสินค้าของคุณเท่านั้น แต่มากไปกว่านั้น คุณจะต้องเรียนรู้การเป็นที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพ
ที่มีทักษะและความอดทนที่จะค้นหาว่าอะไรคือความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และช่วยให้พวกเขาได้รับสิ่งนั้น

Benefits

 • ผลักดันให้เกิดยอดขายมากขึ้นด้วยการเพิ่มสัดส่วนการปิดการขายลูกค้าและขยายธุรกิจ
  ด้วยสิ่งที่มีอยู่เดิมอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยการสร้างแนวทางการขายซึ่งสอดคล้องไปกับ
  ความต้องการของลูกค้าและตลาดในยุคใหม่
 • สร้างโอกาสใหม่และใหญ่กว่าเดิมด้วยการค้นหาความต้องการของลูกค้าที่ยังไม่พบ (Unmet Needs)
 • กระบวนการขายสั้นลงได้ด้วยการนำเสนอ Solution ที่ตอบโจทย์ปัญหาซึ่งลูกค้ากำลังเผชิญ
  และสร้างความมั่นใจของลูกค้า

Content

 • ความแตกต่างระหว่างการขายแบบเดิมและการขายเชิงที่ปรึกษา
 • หัวใจของการขาย
 • รูปแบบของการขายสามประการ
 • วิธีคิดของนักขายเชิงที่ปรึกษา
 • กระบวนการขายเชิงที่ปรึกษา
  • การวางแผนและการเตรียมตัวก่อนเข้าพบลูกค้า
  • การเปิดการขาย
  • การอ่านวิเคราะห์สไตล์ของลูกค้า
  • การค้นหาความต้องการของลูกค้า
  • เทคนิคการถามคำถามทรงพลัง
  • การนำเสนอแบบโน้มน้าวใจ
  • การจัดการกับข้อโต้แย้ง
  • เทคนิคการปิดการขาย
 • การแสดงบทบาทสมมุติการขายเชิงที่ปรึกษา

Methodology

 • Presentation
 • Interaction & sharing experience
 • Case study workshop
 • Role-play exercises

Who should attend

 • พนักงานขาย หัวหน้าทีมขาย ผู้จัดการขายที่ต้องการยกระดับความเชี่ยวชาญ
  และต้องการพัฒนาทักษะการขายเชิงที่ปรึกษาเพื่อสร้างยอดขายและกำไรให้เติบโตในระยะยาว