In-House Training

ด้วยประสบการณ์กว่า 16 ปีที่ DeOne Academy ได้มีส่วนสนับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ มากมายในรูปแบบ In-House Training เรายังคงมุ่งมั่นและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยจุดเด่นในการให้บริการของเราคือ

  • การออกแบบหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
  • รูปแบบการอบรมของเราให้ความสำคัญกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
  • วิทยากรของเราเป็นมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์ตรง พร้อมที่จะมาแบ่งปัน
  • เราเน้นการให้วิธีการที่สามารถนำไปใช้ได้เลย เพื่อนำไปต่อยอดในการปฏิบัติงานจริง
  • เรามีรูปแบบการติดตามผลการอบรม (Follow up) อย่างเป็นระบบ

DeOne Academy มีบริการ In-House Training ทั้งหมด 6 ด้านด้วยกัน

Leadership Development

เมื่อ Hard Skills ไม่เพียงพอต่อความสำเร็จในการทำงาน การพัฒนา Soft Skills
จึงมีความสำคัญอย่างมาก ในการเพิ่มโอกาสให้องค์กรประสบความสำเร็จ
และเติบโตได้อย่างยั่งยืน

in-house leadership

การนำตัวเองเป็นกระดุมเม็ดแรกของผู้บริหารทุกระดับ ซึ่งต้องอาศัยทั้งวิธีคิดที่ใช่และวิธีการที่ถูกต้อง

DeOne Academy ได้ออกแบบหลักสูตรในหมวด Leading Self & Others ขึ้นมา โดยนำ Framework ของการพัฒนาภาวะผู้นำในระดับนานาชาติ ผสมผสานกับประสบการณ์ในการจัดอบรมให้กับองค์กรชั้นนำกว่า 200 องค์กร เป็นระยะเวลากว่า 16 ปี จนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหลักสูตรที่มีประสิทธิผลและสามารถนำไปใช้งานได้จริง

ความสามารถในการนำทีมของผู้บริหาร เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ เพราะโลกวันนี้หมุนเร็วกว่าเดิมหลายเท่า

ดังนั้นทักษะการนำทีมในยุคปัจจุบันจึงแตกต่างจากเดิมอย่างมาก DeOne Academy ได้รวบรวมองค์ความรู้ ทักษะเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารเพิ่มความสามารถในการนำทีมให้แข็งแกร่ง โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยน Mindset ของการเป็นผู้นำทีมที่ประสบความสำเร็จทั้งผลลัพธ์ทางธุรกิจและได้ใจทีม

เมื่อธุรกิจเข้าสู่ยุค Disruption ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันจนหลายองค์กรที่เคยรุ่งเรืองต้องออกจากธุรกิจไป ความท้าทายของผู้นำในวันนี้จึงอยู่ที่การสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายนอก

DeOne Academy จึงได้สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้บริหารมีความสามารถในการนำองค์กรในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลยุทธ์ กระบวนการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร และการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กร

Business Development

เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไป วิธีการบริหารธุรกิจแบบเดิมที่เคยประสบความสำเร็จ
ไม่สามารถสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันอีกต่อไป ทุกองค์กรจึงต้อง Upskill
และ Reskill ให้ทีมงานทุกคนขยายมุมมองและพัฒนาทักษะในการบริหารธุรกิจ

in-house business

การพัฒนาวิธีคิดแบบนักธุรกิจ ช่วยให้พนักงานทุกคนในองค์กรได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ สร้างจิตสำนึกของการเป็นเจ้าขององค์กร และสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

หลักสูตรในหมวด Business Mindset จึงได้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อเรียนรู้หลักคิดของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ว่ามีวิธีคิดแบบไหน มีวิธีการอย่างไร และเอาชนะอุปสรรคความท้าทายในแต่ละวิกฤติการณ์ได้อย่างไร (Module Business Mindset เป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้าง Business Acumen ขององค์กรชั้นนำ)

หนึ่งในความท้าทายของผู้บริหารคือ การนำกลยุทธ์ธุรกิจไปสู่การปฏิบัติได้จริง (Execution) ซึ่งผู้บริหารจะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการสื่อสารสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานทุกคนเห็นภาพใหญ่ร่วมกัน และเข้าใจรายละเอียดของแผนงานที่ออกแบบไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

DeOne Academy จึงได้ออกแบบหลักสูตรใน module Business Execution เพื่อพัฒนาให้ผู้บริหารเอาชนะความท้าทายนี้

ภารกิจสำคัญของกัปตันคือการตัดสินใจเลือกทิศทางให้กับเรือ ภารกิจสำคัญของผู้บริหารองค์กรคือการกำหนดทิศทางที่ใช่และกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้องค์กรเติบโตต่อไปในทุกสถานการณ์

หลักสูตรใน module Business Direction ช่วยเปิดมุมมองให้ผู้บริหารองค์กรเข้าใจเกณฑ์ในการตัดสินใจกำหนดทิศทาง เรียนรู้เทคนิคการสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันเพื่อทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

Sales Development

ทุกวันนี้พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทีมขายต้องปรับวิธีคิดและวิธีการ
เพื่อให้สามารถขายสินค้าได้ ผู้บริหารงานขายก็ต้องเรียนรู้การบริหารทีมขาย
และกำหนดกลยุทธ์การขายที่เหนือกว่าคู่แข่งขันด้วย

in-house sales

การขายเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ทุกคนเรียนรู้และฝึกฝนได้ การขายเป็นอาชีพที่ท้าทายและต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น นักขายที่ต้องการประสบความสำเร็จจะหยุดพัฒนาตัวเองไม่ได้

DeOne Academy จึงได้ออกแบบหลักสูตรในหมวด Sales Skills ขึ้นมา โดยมุ่งหวังให้นักขายทุกคนเข้าใจในกระบวนการขายอย่างเป็นขั้นตอน และก้าวสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ

เมื่อ Teamwork สร้าง Dream Work บริษัทที่ต้องการยอดขายที่ทะลุเป้าจึงต้องพลิกตำราค้นหาสูตรสำเร็จของการบริหารและสร้างทีมขายที่แข็งแกร่ง เพื่อให้เป็นกองกำลังที่ทำงานขายเชิงรุกที่สร้างยอดขายและผลกำไรให้บริษัท

ดังนั้น ทักษะการบริหารงานขายของผู้นำทีมจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก ใน module Sales Management ผู้นำทีมขายจะได้เรียนรู้เรื่องการบริหารงานขาย และบริหารทีมขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพิชิตยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายเกิดจากการวางกลยุทธ์การขายที่แยบยล ที่ต้องอาศัยจุดแข็งที่เด่นโดดของเราที่แตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่งขันในตลาด

module Sales Strategy มีเนื้อหาครอบคลุมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจ การวิเคราห์จุดแข็ง จุดอ่อน กลยุทธ์การขาย กระบวนการในการเลือกกลยุทธ์การขาย การค้นหา Customer Insight ซึ่งเป็นความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และการสร้างจุดขายที่แตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่งขันในตลาด

Essential Competency
in 21st Century​

การพัฒนาความรู้ความสามารถบนพื้นฐานของ Competency เป็นสิ่งที่องค์กรชั้นนำ
ทั่วโลกให้ความสำคัญ เพราะ competency เป็นตัวชี้วัดถึงความสำเร็จในการทำงานมากกว่าผลการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

Digital Skills
Development

ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านดิจิทัลที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กร
เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

Building Innovation
Capability

นวัตกรรม เป็นกระบวนการที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์และความเต็มใจที่จะเสี่ยงกว่าการดำเนินโครงการแบบทั่วไป จำเป็นต้องมีกรอบความคิดที่แตกต่าง มาร่วมเรียนรู้
และเพิ่มทักษะด้านนวัตกรรม เพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะช่วยเพิ่ม Productivity
และนวัตกรรมในระดับองค์กรได้

DeOne Academy leading people to better life.