Principles of Financial Accounting

Introduction

หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการเบื้องต้นของบัญชีและการเงินซึ่งขับเคลื่อนการเติบโต
ขององค์กร เมื่อจบหลักสูตรแล้วผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐานและมีความเข้าใจ
ผลกระทบของการตัดสินใจที่นอกเหนือไปจากหน้าที่การงานของตน

Benefits

 • สามารถนำหลักการพื้นฐานของของบัญชีและการเงินไปวิเคราะห์ทางการเงินได้
 • ทราบเกี่ยวกับข้อตกลงทางบัญชีและการเงินที่สำคัญ
 • วิเคราะห์รายงานทางการเงินด้วยอัตราส่วนทางการเงินหลัก ๆ ได้
 • ทราบองค์ประกอบที่จำเป็นในการเพิ่มความสามารถในการทำกำไร

Content

 • บัญชีและการเงินขั้นพื้นฐาน
 • คำศัพท์เฉพาะทางบัญชีและการเงิน
 • การอ่านและทำความเข้าใจรายงานทางการเงิน
 • การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเบื้องต้น

Methodology

 • Presentation
 • Interaction & sharing experience
 • Discussion
 • Case study workshop

Who should attend

 • ผู้บริหาร พนักงานที่ถูกวางตัวเป็นหัวหน้าทีม และหัวหน้าโครงการที่ไม่มีพื้นฐาน
  การทำงานด้านบัญชีและการเงินมาก่อน