หลักสูตร Professional Brand New Manager รุ่นที่ 15 ครั้งที่ 3