Orientation
Presentation
Zoom Record
2. การโค้ชและกระบวนการโค้ช
1.1) Intro
1.2) นิยามการโค้ช
1.3) อะไรที่ไม่ใช่การโค้ช
1.4) บทบาทและค่านิยมร่วมของโค้ช
แบบทดสอบ Module 1
2.1) Intro
2.2) GROW Model
2.3) กระบวนการโค้ช
2.4) เทคนิคการโค้ช
แบบทดสอบ Module 2
คลิปสาธิตการโค้ช
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
3. ทักษะการฟัง
3.1) Intro
3.2) ทักษะการฟังแบบโค้ช
3.3) การฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ
3.4) การมีสติอยู่กับปัจจุบัน
แบบทดสอบ Module 3
คลิปสาธิตการโค้ช
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
Zoom Record
4. ทักษะการถามและการสะท้อน
4.1) Intro
4.2) Power of Questioning
4.3) Questioning like a Coach
4.4) Questioning Technique
แบบทดสอบ Module 4
5.1) Intro
5.2) Reflective Concept
5.3) Reflective Inquiry
5.4) Reflective Technique
แบบทดสอบ Module 5
คลิปสาธิตการโค้ช
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
Zoom Record
5. Feedback และการติดตามความก้าวหน้าของการโค้ช
6.1) Intro
6.2) ความสำคัญของการให้ Feedback
6.3) เทคนิคการให้ Feedback
6.4) เทคนิคการติดตามความก้าวหน้า
แบบทดสอบ Module 6
คลิปสาธิตการโค้ช
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
Zoom Record