System Thinking

Introduction

หลักสูตรนี้จะช่วยแนะนำแนวทางการจัดการกับความยุ่งยากซับซ้อน
ด้วยทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ โดยจะทำให้ผู้เข้าอบรมเห็นถึงภาพกว้าง
และความเชื่อมโยงกันระหว่างระบบย่อยต่าง ๆ ผู้เข้าอบรมจะได้ insight
ในการจำแนกลักษณะอาการออกจากสาเหตุที่แท้จริง และค้นพบจุดผ่อนแรง
ที่สามารถทำให้แนวทางที่มีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จ

Benefits

 • วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับองค์ประกอบและสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างกันได้
 • สามารถปะติดปะต่อมุมมองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายส่วน
  ให้เป็นภาพที่สอดคล้องกัน
 • รู้จักประเมินสถานการณ์ด้วยมุมมองอย่างเป็นระบบ
 • ค้นหาอาการ สาเหตุที่แท้จริง และผลที่จะตามมากับปัญหาที่ซับซ้อน
 • สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนด้วยการสร้างหรือสืบค้นกระบวนทัศน์ใหม่
  ทัศนคติใหม่ จุดผ่อนแรงใหม่ และการทำงานรูปแบบใหม่

Content

 • ภาพรวมและกรอบความคิดของความซับซ้อน – Beer Game
 • กรอบความคิดของการคิดเชิงระบบ และการนำไปประยุกต์ใช้งาน
 • ปัญหาที่แท้จริงคืออะไร – การจำแนกอาการออกจากสาเหตุที่แท้จริง
 • อะไรคือสาเหตุของปัญหา – การเห็นคุณค่าของโครงสร้างจำเป็นพื้นฐาน
 • การค้นหาจุดผ่อนแรง
 • การรวบรวมให้เป็นหนึ่งและเทคนิคการนำไปประยุกต์ใช้

Methodology

 • Presentation
 • Interaction & sharing experience
 • Activity-based learning
 • Case study workshop

Who should attend

 • หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับทุกท่านที่ต้องการค้นหาและนำทักษะการคิดเชิงระบบไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน