หลักสูตร Professional Brand New Manager รุ่นที่ 14 ครั้งที่ 3