กิจกรรม Moving Ahead ครั้งที่ 3 “Unlocking 360 Degree Employee Potential”