Executive Coaching จะทำให้ผู้บริหารเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง

executive coaching

การโค้ชเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงพัฒนาทักษะและศักยภาพในการทำงานและการนำทีมอย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือเหตุผลหลักที่ผู้บริหารระดับสูงต้องได้รับการโค้ช และการโค้ชสามารถนำมาใช้ได้กับทุกเรื่องเช่นกันไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว

การโค้ชจะช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีได้อย่างไร วันนี้มีคำตอบ

การโค้ชผู้บริหารระดับสูง (Executive Coaching) จะทำให้ผู้บริหารเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง

1. ความมั่นใจในตนเอง

Before
ไม่มั่นใจในตนเอง – ไม่กล้าลงมือทำ
มีความกังวลที่เกิดจากการคาดเดาสถานการณ์ที่จะส่งผลลบล่วงหน้าโดยที่สถานการณ์นั้นยังไม่เกิดขึ้นจริง อาจทำให้พลาดโอกาสหรือลงมือทำบางสิ่งบางอย่างด้วยความกังวลและไม่เต็มที่

After
มีความมั่นใจในตนเอง – เชื่อในความสามารถของตนเอง
ผู้ได้รับการโค้ชจะมีการเปลี่ยนแปลงทางบวกในด้าน Self-Efficacy หรือที่เราเรียกกันว่าการเชื่อในความสามารถที่ตนเองมี เกิดความเคารพในตนเอง เห็นคุณค่าและความสามารถของตนเอง ตระหนักถึงจุดเด่น, ทักษะ, และความสำเร็จที่ผ่านมา การเห็นคุณค่าและความสามารถของตนเองจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและเชื่อมั่น ทำให้ผู้ได้รับการโค้ชมีความมั่นคงและเด็ดเดี่ยวเมื่อต้องประสบกับความท้าทายหรือความยากลำบาก

2. การกำหนดเป้าหมาย

Before
ไม่มีเป้าหมาย – ทำงานโดยไม่ได้ยึดเป้าหมายเป็นที่ตั้ง
การทำงานโดยไม่มีเป้าหมายอาจเป็นการทำงานด้วยความทุ่มเทก็ได้ ซึ่งหากทุ่มเทไปอย่างไร้จุดหมายหรือไม่รู้ว่าทำไปทำไม ทำแล้วได้อะไร ก็อาจทำให้เกิดการเสียเวลาหรือหลุดโฟกัสได้โดยง่าย

executive coaching

After
มีเป้าหมายที่ชัดเจน – รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรและทำแล้วจะได้อะไร
การโค้ชผู้บริหาร (Executive Coaching) จะส่งผลให้ผู้ได้รับการโค้ชเห็นความสำคัญของการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน รู้จักสำรวจและกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและกระชับ มีความเหมาะสม มีความท้าทายสูงพอ โดยการประเมินความสามารถและทรัพยากรที่มีอยู่ เป็นเป้าหมายที่เป็นระยะยาวและระยะสั้นสมดุลกัน โดยการกำหนดเป้าหมายที่เป็นระยะสั้นช่วยให้ผู้รับการโค้ชมีความรู้สึกของความก้าวหน้าและความรับผิดชอบต่อการทำงาน ส่วนการกำหนดเป้าหมายที่เป็นระยะยาวช่วยสร้างแนวทางและภาพรวมของอนาคตที่ต้องการ กำหนดเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับความพึงพอใจและค่านิยมส่วนตัวของผู้รับการโค้ช ช่วยเพิ่มความมั่นใจและความกระตือรือร้นในการดำเนินงาน สุดท้ายคือเป้าหมายต้องสามารถวัดได้และเป็นไปได้ โดยระบุตัวชี้วัดที่ชัดเจน การติดตามความคืบหน้า ซึ่งการกำหนดเป้าหมายที่วัดได้ช่วยให้ผู้รับการโค้ชสามารถปรับปรุงการกระทำได้อย่างมีเสถียรภาพ

executive coaching

3. การตัดสินใจ

Before
ไม่กล้าตัดสินใจ – ไม่รู้ว่าจะต้องตัดสินใจอย่างไร
ไม่รู้ว่าต้องตัดสินใจอย่างไรหากเจอสถานการณ์ที่ยากลำบาก ต้องเลือก หรือต้องเป็นผู้ตัดสินใจเพื่อให้งานเดินหน้าต่อได้

After
ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง – ตัดสินใจอย่างมีแนวทางชัดเจน
โค้ชสามารถช่วยให้ผู้ได้รับการโค้ชมองเห็นมุมมองและทางเลือกที่แตกต่าง ช่วยให้ทำการวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายขององค์กร ผู้ได้รับการโค้ชมีสามารถประเมินสถานการณ์และตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง พิจารณาและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดจากการตัดสินใจต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตัดสินใจโดยมีความรอบคอบและพิจารณาทุกมิติของสถานการณ์ พิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีกระบวนการตัดสินใจที่รอบคอบ

4. ผลลัพธ์ของงานดีขึ้น

Before
ผลลัพธ์ไม่เกิด – ไม่ได้การเติบโตตามที่คาดหวัง
งานที่ทำไม่เป็นไปตามต้องการ เหตุเกิดจากหลายปัจจัย เช่น การไม่วางแผน ไม่ตั้งเป้า หรืออาจตั้งแล้วแนวทางดำเนินการไม่ชัดเจน

After
ได้ผลลัพธ์งาน – ได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าไว้
เมื่อโค้ชช่วยให้ผู้ได้รับการโค้ชมีเป้าหมายชัดเจนดังข้อที่ 2 แล้ว ต่อไปผู้ได้รับการโค้ชก็สามารถมีแนวทางและแผนการทำงานที่ชัดเจน เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีในงานที่รับผิดชอบ วางแผนและจัดการทรัพยากรเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของงาน การวางแผนและการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ผลลัพธ์ของงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง และโค้ชสามารถสอบถามเพื่อให้ตระหนักถึงประเด็นในการปรับปรุงและพัฒนาผลลัพธ์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของงาน

5. ความสัมพันธ์ในทีมดีขึ้น

Before
ทำงานตนเองให้พอสำเร็จ – ไม่ได้คำนึงถึงภาพรวมของทีมเป็นหลัก
นำตนเองเป็นศูนย์กลางและไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องความร่วมมือของทีมงาน ไม่เชื่อมั่นในทักษะและความสามารถของสมาชิดในทีม ไม่รู้วิธีจัดการความขัดแย้ง

After
ทำงานเป็นทีม – มีวัฒนธรรมที่สนับสนุนการทำงานเป็นทีม
ผู้ได้รับการโค้ชเกิดความไว้วางใจในทีมงาน สามารถสร้างความเข้มแข็ง เสริมสร้างความร่วมมือ ความเชื่อมั่นในทักษะและความสามารถของสมาชิกในทีม เพราะการมีความเข้มแข็งและความไว้วางใจช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงานได้ มีการสร้างความเข้าใจและสื่อสารอย่างชัดเจนมีประสิทธิภาพกับทีมงาน สร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมที่จัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ วัฒนธรรมที่สนับสนุนการทำงานเป็นทีม สร้างความเข้มแข็งในการทำงานร่วมกัน และส่งเสริมการเอาใจใส่ในความสำเร็จของทีม

executive coaching

นอกจาก 5 ข้อที่กล่าวมาเกี่ยวกับการโค้ชผู้บริหาร  (Executive Coaching) การโค้ชยังเป็นศาสตร์ที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปปรับใช้ได้กับการทำงานได้ในหลายประเด็น เพราะไม่ใช้การชี้แนะ แต่เป็นการถามเพื่อให้ผู้ได้รับการโค้ชหาคำตอบที่ต้องการ

DeOne Academy ให้บริการ Executive Coaching แก่ผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำของประเทศมาแล้วมากมายหลายองค์กร โดยโค้ชของเราได้รับการรับรองจากสถาบันระดับโลกอย่าง ICF ทุกท่าน
_________________________

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: https://deoneacademy.com/coaching/

สนใจสอบถามรายละเอียดและให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
📑กรอกข้อมูลได้ที่: https://shorturl.at/BFNTY
📞คุณณฐกมล (จอย) โทร: 082-229-2525
📞คุณฤดีภรณ์ (ฝ้าย) โทร: 065-097-9444

💚Line: @deoneacademy
📩E-Mail: info@deoneacademy.com
📌Website: https://deoneacademy.com/
#DeOneAcademy #Coaching #ExecutiveCoaching

แชร์โพสต์นี้