3 วิธีหา Core Competency ขององค์กร

Core Competency หรือที่เรารู้จักกันว่าสมรรถนะหลัก หรือขีดความสามารถหลักนั้นเป็นเครื่องมือที่เราได้ยินกันในการบริหารจัดการมาระยะหนึ่งแล้ว สมรรถนะความสามารถขององค์กร เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าองค์กรมีมีความแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร และยังสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในโลกธุรกิจอีกด้วย

โดยทั่วไปสมรรถนะหลักขององค์กรหมายถึง ทักษะหรือประสบการณ์ขององค์กร และมักจะเป็นความแข็งแกร่งเชิงกลยุทธ์ขององค์กร เช่น FedEx มีสมรรถนะในด้าน Logistics และ Customer Service เป็นต้น

core competency

หากเราไม่สามารถหาสมรรถนะหลักขององค์กรของเราได้ จะมีโอกาสที่เราจะสูญเสียความแข็งแกร่งในการทำธุรกิจ เนื่องจากไม่มีจุดเด่นในอุตสาหกรรมที่เราทำอยู่ หรือไม่มีความแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นในตลาด แต่การที่เราจะหาสมรรถนะขององค์กรได้นั้น เราต้องพิจารณาในด้านใดบ้าง

1. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กร

การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรของเรานั้น จะทำให้เรามองเห็นสถานะที่เป็นจริงในปัจจุบันของธุรกิจ ความพร้อมขององค์กร  พิจารณาความได้เปรียบของธุรกิจเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอื่น ทำให้เราสามารถวางแผนในการพัฒนาจุดแข็งที่เรามีอยู่ และพัฒนาต่อยอดให้ธุรกิจของเรามีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไปได้ ยกตัวอย่างเช่น องค์กรเราอาจจะมีจุดแข็ง อยู่ที่ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ลูกค้ามีความผูกพันต่อสินค้า/บริการของเรา เราก็จะวางแผนในการพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดีขึ้น อาจจะโดยการสร้าง One Stop Service ให้ลูกค้ามีความสะดวกในการซื้อสินค้าหรือบริการ เพื่อเพิ่มความเชื่อถือ และมั่นใจให้กับลูกค้า 

2. วิเคราะห์โอกาส และความเสี่ยง

การวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจนั้น เป็นการเปิดมุมมองให้เราวิเคราะห์สภาพธุรกิจที่เกิดขึ้น สภาพเศรษฐกิจที่ธุรกิจเราต้องเผชิญ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความพร้อมของธุรกิจของเราในสภาวะปัจจุบัน และเตรียมการสู่การเติบโตในอนาคต เช่น การมองเห็นโอกาสในตลาดที่เติบโตขึ้น เราอาจมีความเสี่ยงว่า จะมีคู่แข่งเกิดมามากขึ้น แต่โอกาสนั้นจะทำให้เราต้องตั้งเป้าหมายในการรักษาส่วนแบ่งของตลาดไว้ให้ได้ อันจะทำให้เราพยายามที่จะสร้างนวัตกรรมในสินค้าหรือบริการที่มีอยู่ เพื่อเปิดโอกาสสู่ตลาดใหม่ก่อนที่คู่แข่งจะทำได้ หรือหาโอกาสในการยกระดับคุณภาพสินค้าหรือบริการ เพื่อเข้าสู่ตลาดสำหรับผู้ที่มีกำลังซื้อสูงขึ้น เพื่อสร้างผลกำไรที่มากขึ้น

3. วิเคราะห์ Vision, Mission, Strategy และ Core Competency

เมื่อเราได้ทำการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ได้พิจารณาโอกาสและความเสี่ยงในสภาวะธุรกิจที่เป็นจริงในปัจจุบัน จะทำให้เราสามารถตั้งเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ขององค์กรที่มีพื้นฐานจากสภาพการแข่งขันทางธุรกิตที่แท้จริง ซึ่งจะเป็นแนวทางให้เราสามารถค้นหาสมรรถนะขององค์กรได้ ว่าพื้นฐานที่แท้จริงแล้วธุรกิจเรานั้น มีความสามารถหลักในการดำเนินธุรกิจอย่างไร และจะต้องมีความแตกต่างจากคู่แข่ง เป็นสมรรถนะที่ไม่สามารถมีคนอื่นในธุรกิจเดียวกันเลียนแบบได้ และควรต้องสามารถนำไปสู่การพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ ได้

สมรรถนะหลักขององค์กรนั้น อาจจะเป็นเรื่องของ Business เช่น ความพร้อมทางการเงิน หรือความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบที่มีต้นทุนต่ำ หรือจะเป็น Marketing เช่น ส่วนแบ่งทางการตลาด หรือความสามารถในการเปิดตลาดใหม่ หรืออาจจะเป็นส่วนผสมของทั้งสองอย่าง ก็เป็นได้

ทั้งนี้ การพิจารณาหาสมรรถนะหลักขององค์กรมีความสำคัญอย่างมาก เป็นเหมือนคัมภีร์ที่จะนำพาองค์กรไปยังเป้าหมายความสำเร็จที่วางไว้ อีกทั้งยังทำให้องค์กรของเราสามารถรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันอีกด้วย เนื่องจากองค์กรควรต้องนำสมรรถนะหลักที่มีอยู่ไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ การกำหนดสมรรถนะของบุคลากรในองค์กร รวมทั้งไปใช้ในการสรรหาคัดเลือก และวางแผนพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร องค์กรควรต้องรักษาสมรรถนะหลักที่มีอยู่ และพัฒนาสมรรถนะใหม่ ให้เกิดขึ้นอยู่เสมอ เพื่อที่เป็นการเปิดโอกาสในการเติบโตในธุรกิจ และเปิดโอกาสในการเข้าสู่ตลาดใหม่ในอนาคตได้

competency

เห็นด้วยกับผมกันมั้ยครับว่าสมรรถนะหลักขององค์กร เป็นสิ่งสำคัญที่เราในฐานะผู้นำองค์กรต้องนำมาพิจารณา เพื่อวางแผนกลยุทธ์ในการเตรียมความพร้อม และพัฒนาองค์กรเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และเพื่อสร้างความเติบโดให้ธุรกิจขององค์กร

และสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอยู่เสมออีกอย่างหนึ่งคือ เราควรติดตาม ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และ Core Competency ขององค์กรให้เข้ากับสภาพตลาดและธุรกิจที่เราแข่งขันอยู่เสมอ เพื่อที่เราจะได้สามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันขององค์กรเราไว้ให้ได้ เรื่องของ Leadership กับสมรรถนะขององค์กรนั้น มีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างมาก หากท่านต้องการเรียนรู้ในเรื่องเหล่านี้เพิ่มเติม สามารถติดต่อรายละเอียดได้ที่ DeOne Academy นะครับ

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่: In House


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร : 098-424-5241
https://www.facebook.com/DeOneAcademy

แชร์โพสต์นี้