[TEN X] สรุปประเด็น How to Drive a Digital Transformation: Culture Is Key

สรุปประเด็นหัวข้อ
How to Drive a Digital Transformation: Culture Is Key

ในการอบรมสัมมนาหลักสูตร TEN X: Transformational Executive Network For Exponential Growth รุ่นที่ 1
วิทยากร: คุณภาณุวัฒน์ เบ็ญเราะมาน
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. (Virtual Learning)


The Future is better than We Think – FORESEE อนาคตจะต้องดีกว่าสิ่งที่เราคิด

*จาก Gerd Leonhard
Business As Usual ค่อย ๆ เริ่มจางหายไป แต่ก็ยังพอมีโอกาสในทางธุรกิจหลงเหลืออยู่ โดยมี Keyword ดังต่อไปนี้

 • Exponential ในเชิงเทคโนโลยีต่าง ๆ
 • Convergent การนำมุมมองความคิดหลากหลายรูปแบบมารวมกัน
 • Combinatorial การนำสิ่งต่าง ๆ มาเกิดขึ้นเป็นสิ่งใหม่
  • เทคโนโลยีในด้านของ AI จะเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมกับธุรกิจมากยิ่งขึ้น
  • ในการจัดเก็บข้อมูลจะมีประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลมากยิ่งขึ้น
  • จะมีอุปสรรคและปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม
  • 3 สิ่งที่สามารถนำพาไปสู่อนาคตได้มีดังนี้
   • Digitization
    Decarburization
    Reformation
  • วิธีการเรียนรู้จะมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในทันสมัยมากขึ้น
Digital Transformation Culture

เทคโนโลยีสร้างความกลัวอย่างไรบ้าง

 • สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
 • ไม่มีความเป็นส่วนตัว
 • ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีจะเข้ามาแทนที่การทำงานของมนุษย์มากยิ่งขึ้น
  • “You need to get to the future ahead of your customers,and be ready to greet them when the arrive” จาก Marc Benioff
 • ในการบริหารจัดการธุรกิจนั้นต้องมองถึงลูกค้าอยู่เสมอ
  ต้องคิดล่วงหน้าถึงสิ่งที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

Creation & Experiences ความคิดหรือไอเดียและประสบการณ์

 • Business
  ต้องมีความรวดเร็วในด้านของการลงมือทำ ปฏิบัติและการขับเคลื่อนธุรกิจ
 • Talent
  เป้าหมายที่จะลงมือทำต้องชัดเจน ต้องทราบว่าองค์กรทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไร
 • Innovation
  ต้องมีการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการต่อยอดและการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงองค์กรโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาส่งเสริมให้องค์กรดีขึ้น
 • Mindset
  ต้องมีมุมมองความคิดที่จะพัฒนาองค์กรไปในทางที่ดีขึ้น

Defining the Future – PURPOSE เมื่อเรามองเห็นภาพในมุมกว้าง จะต้องมีการตั้งเป้าหมาย

ยกตัวอย่าง บริษัท Shell

 • เป็นองค์กรที่มีความชัดเจนในด้านของจุดมุ่งหมาย สามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารการจัดการและนำข้อมูลที่มีอยู่ไปส่งเสริมในการคิดพัฒนาองค์กรให้ใหม่อยู่เสมอ
 • ใช้ข้อมูลและทีมข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
 • ใช้ข้อมูลมาสร้างและพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน เช่น
 • ดึงข้อมูลจากโรงงานต่าง ๆ มาปรับปรุง วิเคราะห์ถึงข้อมูลต่าง ๆ และหาหนทางการพัฒนาและแนวทางการแก้ไขต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
 • ใช้ข้อมูลในการจัดการส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
 • มีพาร์ทเนอร์ที่มีคุณภาพ สามารถเป็นส่วนในการส่งเสริมธุรกิจหรือองค์กรได้

TOP 20 Company ที่ทำการขับเคลื่อน Digital Transformation ปี 2020

เกณฑ์การประเมิน

 1. New Growth
  • การ creating new products
  • การ creating new service
  • การ creating new markets
  • การ creating new business models
  • การ creating new S Curve
 2. Repositioning The Core
  • มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กร
  • มีการสร้างกำไรเพิ่มขึ้นหรือไม่
Digital Transformation Culture

TOP 20 Company

 • Netflix
 • Tencent
 • Qrsted
 • Adobe
 • Microsoft
 • Pingan
 • Amazon
 • Alibaba.com
 • DBS

KEY LEARNING

 • เริ่มต้นจากผู้นำต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อน ซึ่งจะต้องมองเห็นถึงโอกาสและความเสี่ยงที่ชัดเจน
 • ต้องมีแพชชั่นในการขับเคลื่อนองค์กรที่ชัดเจน

TOP 5 Behaviors of Transformation Organizations

 1. They create a higher-purpose mission มีวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ชัดเจน
  ยกตัวอย่างบริษัท
  • Ecolab
  • Netflix
  • AIA Group
  • Phillips
  • Tencent Holding
 2. They’re not afraid to let go of the past ไม่เกรงกลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
  ยกตัวอย่างบริษัท
  • Intuit
  • A.O Smit
  • Orsted
  • Microsoft
  • Adobe
  • Siemens
 3. They Leverage a core capability to enter new growth markets ใช้ประโยชน์ของทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  ยกตัวอย่างบริษัท
  • Siemens
  • Fujifilm Holdings
  • Schneider Electric
  • Nestle
  • Ping An
 4. They seize the digital opportunity via new platforms and business model มองเห็นถึงโอกาสในการสร้าง new platforms and business model ใหม่ ๆ
  ยกตัวอย่างบริษัท
  • DBS bank
  • Netfilx
  • AIA Group
 5. Innovation isn’t isolated to a department but is a strategic capability
  ยกตัวอย่างบริษัท
  • Amazon.com
  • Alibaba
  • Microsoft
  • Orsted

Listen the Present and Make It Happen – PLAN
หากตั้งเป้าหมายและอยากรู้ว่าธุรกิจกำลังดำเนินการไปได้ดีหรือไม่ต้องมีการวางแผนไว้

What do we mean by Digital Transformation?

Digital Transformation Culture

Digital Transformation แบ่งออกเป็น 4 ขั้น

 • Digital Starter
  องค์กรไม่ได้สนใจในด้านของการทำ Digital Transformation มากเท่าไหร่นัก
 • Digital Literate
  องค์กรเริ่มให้ความสนใจกับการทำ Digital Transformation
 • Digital Performer
  องค์กรได้นำ Digital Transformation มาใช้งานแล้วเรียบร้อย
 • Digital Leader
  องค์กรได้นำ Digital Transformation มาใช้งานแล้วเรียบร้อย มีการวิเคราะห์ ประเมินและทำการสร้าง new platforms and business model ขึ้นมาใหม่แล้ว

TM Forum’s Digital Maturity Model

มีเกณฑ์การประเมินดังนี้

 • Customer
 • Strategy
 • Technology
 • Operations
 • Culture
 • Data

การทำธุรกิจหรือองค์กรนั้นจะต้องดูรายละเอียดทั้งหมด 3 ด้านดังต่อไปนี้

 1. Workforce Transformation
 2. Digital Transformation
 3. Workplace Transformation

Culture คืออะไร

“The way things are done around here” สิ่งรอบ ๆ ตัวเราทั้งหมดที่เกิดขึ้น ซึ่ง Culture จะสามารถสะท้อนถึง ความเชื่อ คุณค่า และพฤติกรรม

Digital Transformation Culture

“Invest As Much in HUMANITY As You Invest In TECHNOLOGY”
ลงทุนเกี่ยวกับมนุษย์ให้มากที่สุดเท่าที่คุณลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยี

TOP 10 skills of 2025

Digital Transformation Culture
Digital Transformation Culture

หากท่านต้องการเรียนรู้ทุกองค์ประกอบของ Transformation พัฒนาทักษะด้านการบริหารองค์กรในยุคดิจิทัลให้แข็งแกร่งมากขึ้น หลักสูตร TEN X ของเรา พร้อมที่จะช่วยให้ท่านปรับเปลี่ยนองค์กรให้เติบโตแบบก้าวกระโดด 


สนใจดูรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม คลิก: TEN X.UTCC หรือ TEN X

สนใจสอบถามรายละเอียด ติดต่อได้เลยที่
Facebook:  DeOne Academy หรือ TEN X
คุณศุภเสริฐ(กอฟ) โทร: 098-424-5241

แชร์โพสต์นี้