[TEN X] สรุปประเด็น Public Sector Leadership in The Digital Age

สรุปประเด็นหัวข้อ
Public Sector Leadership in The Digital Age

ในการอบรมสัมมนาหลักสูตร TEN X: Transformational Executive Network For Exponential Growth รุ่นที่ 1
วิทยากร: คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 – 17.30 น.
ณ ห้องวุฒิไชยเฉลิมลาภ ชั้น 2 อาคารราชนาวิกสภา กองทัพเรือ (ถนนอรุณอัมรินทร์)


ประเทศไทยเป็นสังคมดิจิทัลอย่างเต็มตัว แต่ในด้านเศรษฐกิจนั้นประเทศไทยยังถือว่าไม่ได้เป็นเศรษฐกิจดิจิทัล โดยสามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้

 • สัญญาณอินเตอร์เน็ตของประเทศไทยมีสัญญาณแรงที่สุดในโลก
 • ที่ 1 เรื่อง Mobile Banking Adoption
 • ที่ 3 E-Commence Adoptionหรือเศรษฐกิจดิจิทัล
 • ที่ 3 Deity time spent
 • ที่ 12 Use of Social media for work

โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านของประเทศไทย

leadership in the digital age เศรษฐกิจดิจิทัล เน็ตประชารัฐ

ภาพรวมการติดตั้งเน็ตประชารัฐ

 • การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ ดศ. ได้วางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญา Fiber Optic ให้ครอบคลุมหมู่บ้าน จำนวน 24,700 หมู่บ้าน จากหมู่บ้านทั้งหมด 74,987 หมู่บ้าน ทั้งนี้ มีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว 30,653 หมู่บ้าน และ กสทช. จะดำเนินการอีก 19,652 หมู่บ้าน โดยในโครงการของ ดศ. (24,700 หมู่บ้าน) ได้จัดให้มีจุดให้บริการ Free WI-FI หมู่บ้านละ 1 จุด ที่ความเร็วไม่ต่ำกว่า 30/10 Mbps ที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อธันวาคม 2560 มีผู้ลงทะเบียนใช้บริการ Wi-Fi ใหม่ประมาณเดือนละ 1-3 แสนราย
 • การดำเนินการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไปยังโรงเรียนและโรงพยาบาลของรัฐจำนวน 1,671 แห่งแบ่งเป็นโรงเรียน จำนวน 1,187 แห่ง และสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 484 แห่ง

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 • พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดว่า “เพื่อให้การพัฒนาดิจิทัลเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นส่วนรวม ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • มีทั้งหมด 6 แผนยุทธศาสตร์ ดังนี้
leadership in the digital age เศรษฐกิจดิจิทัล เน็ตประชารัฐ
 1. โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล เป็นยุทธศาสตร์ที่ทำในช่วงปี 2560-2561 โดยมีหลักการดังนี้
  • ทุกหมู่บ้าน ทุกพื้นที่ อินเตอร์เน็ตจะต้องเข้าถึง
  • มีอินเตอร์เน็ตพร้อมใช้ ซึ่งมีเทคโนโลยีที่สามารถมองเห็นถึงระบบการทำงานของอินเตอร์เน็ตว่ามีระบบอินเตอร์เน็ตในพื้นที่ส่วนไหนเกิดระบบขัดข้องหรือมีปัญหา
 2. เศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสร้างความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีหลักการดังนี้
  • สร้างการมีส่วนร่วม
  • ส่งเสริมการเท่าเทียม
 3. เศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสร้าง innovation สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีหลักการดังนี้
  • เพิ่มศักยภาพ
  • สร้างธุรกิจ
 4. เศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยมีหลักการดังนี้
  • มีความโปร่งใส
  • สามารถอำนวยความสะดวกได้
  • มีความรวดเร็ว
 5. เศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยมีหลักการดังนี้
  • สร้างคน
  • สร้างงาน
  • สร้างความเข้มแข็ง
 6. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีหลักการดังนี้
  • กฎระเบียบมีความทันสมัย
  • มีความมั่นคง

โครงการ ASEAN Digital Hub

เป็นกิจกรรมการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งในอนาคตข้างหน้าประเทศไทยอาจเกิดโครงการนี้ขึ้น

5g transform lives

leadership in the digital age เศรษฐกิจดิจิทัล เน็ตประชารัฐ
 • ประเทศไทยมีอินเตอร์เน็ต 5G ในปีพ.ศ.2563
 • เกือบเป็นประเทศแรกของเอเชียที่ใช้ อินเตอร์เน็ต 5G
 • อินเตอร์เน็ต 5G ไม่ได้ถูกนำเข้ามาเพื่อดูหนังฟังเพลง
 • อินเตอร์เน็ต 5G 70% ถูกนำเข้ามาเพื่อพัฒนาการผลิต

Big Data

 • เป็นสิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จให้ได้
 • มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา Big Data Center และ Cloud
 • การเสนอให้หน่วยงานภาครัฐใช้ Cloud
 • ใช้ Cloud ที่มีมาตรฐาน
 • การทำข้อมูลให้มีคุณภาพ
 • ข้อมูลที่ได้มานั้นจะต้องสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
leadership in the digital age เศรษฐกิจดิจิทัล เน็ตประชารัฐ

Cloud

 • มีโครงการจัดตั้งการใช้ Cloud ในภาครัฐ
 • เป็นระบบ Cloud ที่มีมาตรฐาน
 • Cloud ไม่สามารถจัดตั้งขึ้นได้เอง ต้องมีมาตรฐานต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง

เทคนิคการทำ Digital Transform

 • ต้องใช้ Cloud
 • ต้องเปลี่ยนมุมมองความคิดแบบเดิม ๆ
 • รับข้อมูลหรือความรู้ใหม่ ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
 • ต้องมีระบบการทำงานที่โปร่งใส
 • อาศัยสถานการณ์เพื่อทำการคว้าโอกาส

Smart City

เมืองที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจ

 • เมืองน่าอยู่
 • มีวัฒนธรรมและเทคโนโลยี
 • มีความทันสมัย
 • ประชาชนอยู่อย่างมีความสุข
 • ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 • ประชาชนสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้

แผนปฏิบัติการค้าด้านปัญญาประดิษฐ์

leadership in the digital age เศรษฐกิจดิจิทัล เน็ตประชารัฐ

จุดเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี AI ใน 10 กลุ่มเป้าหมาย

 1. การใช้งาน และบริการภาครัฐ
 2. การเงินและการค้า
 3. โลจิสติกส์และการขนส่ง
 4. ความมั่นคง และปลอดภัย
 5. ท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 6. การศึกษา
 7. เกษตร และอาหาร
 8. การแพทย์และสุขภาวะ
 9. พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 10. อุตสาหกรรมการผลิต

องค์ประกอบสำคัญของ AI Ecosystem

leadership in the digital age เศรษฐกิจดิจิทัล เน็ตประชารัฐ

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

 • มีกฎหมาย 2 ฉบับที่ออกมาเพื่อรองรับความเป็นเศรษฐกิจและดิจิทัล
 • ทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
 • ต้องมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
 • ต้องทำงานภายใต้คำสั่งเจ้าของข้อมูลหรือผู้ควบคุมข้อมูลแต่เพียงเท่านั้น
 • ต้องมีการทำสัญญาความยินยอม
 • พรบ.ได้มีการบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน
 • ปัจจุบันมีทั้งหมด 6 ฉบับ

หากท่านต้องการเรียนรู้ทุกองค์ประกอบของ Transformation พัฒนาทักษะด้านการบริหารองค์กรในยุคดิจิทัลให้แข็งแกร่งมากขึ้น หลักสูตร TEN X ของเรา พร้อมที่จะช่วยให้ท่านปรับเปลี่ยนองค์กรให้เติบโตแบบก้าวกระโดด 


สนใจดูรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม คลิก: TEN X.UTCC หรือ TEN X

สนใจสอบถามรายละเอียด ติดต่อได้เลยที่
Facebook:  DeOne Academy หรือ TEN X
คุณศุภเสริฐ(กอฟ) โทร: 098-424-5241

leadership in the digital age เศรษฐกิจดิจิทัล เน็ตประชารัฐ

แชร์โพสต์นี้