4 ทริคขจัดปัญหา Silo ‘ต่างคนต่างทำงาน’

ปัญหาวิธีการทำงานที่มีความ Silo หรือการแบ่งแยกระหว่างแผนกและทีมงานในองค์กรเป็นปัญหาที่ค่อนข้างพบมากในที่ทำงาน โดยเฉพาะปัจจุบันที่รูปแบบการทำงานเป็นแบบ Work From Home หรือ Hybrid ที่แม้แต่ภายในทีมงานเดียวกันก็ยังมีเรื่องของการแบ่งแยก ปัญหานี้จะส่งผลให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการทำงานไม่ได้ถูกแชร์หรือไม่สามารถนำมาใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มักสร้างความขัดแย้งและสิ้นเปลืองทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เราจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาการต่างคนต่างทำงาน เพื่อให้บรรยากาศในการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น

4 ทริคขจัดปัญหา Silo ‘ต่างคนต่างทำงาน’

1. สร้างวัฒนธรรมการสื่อสาร

การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทำงานแบบ Silo พนักงานทุกคนควรเข้าใจร่วมกันว่าการแบ่งปันข้อมูลและความรู้กับเพื่อนร่วมงานระหว่างแผนกเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ ซึ่งองค์กรควรสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนการแบ่งปันข้อมูลในการทำงานซึ่งกันและกัน สื่อสารทั้งในทีม และระหว่างแผนกในขั้นตอนที่ต้องทำงานร่วมกัน

2. ใช้เทคโนโลยี

นอกจากเทคโนโลยีจะช่วยให้การทำงานสะดวกสบาย และเป็นระบบมากขึ้น เทคโนโลยีก็สามารถเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาการต่างคนต่างทำงาน โดยการใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ทุกแผนกหรือส่วนงานสามารถเข้าถึงได้ หรือใช้โปรแกรมการสื่อสารออนไลน์ที่ช่วยในการแบ่งปันข้อมูลและความรู้อย่างรวดเร็วและสะดวก

3. สร้างองค์กรที่หลากหลาย

เรื่องของคน ก็ต้องแก้ปัญหาที่คน การสร้างองค์กรที่ประกอบไปด้วยคนที่มีความสามารถและทักษะที่หลากหลายจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่างคนต่างทำงานได้ เพราะทีมที่มีพนักงานที่มีความสามารถและประสบการณ์ที่แตกต่างกันจะสามารถเสริมความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ หากนำข้อมูลมาแชร์กันก็จะสามารถช่วยลดความต่างคนต่างอยู่และสร้างผลลัพธ์ที่หลากหลายได้ จากการที่มองจากคนละมุมมอง

4. สร้างการรวมกลุ่มและโครงการร่วมระหว่างแผนก

องค์กรไหนที่อยากจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเป็นพื้นฐาน ควรสร้างโครงการที่สร้างโอกาสในการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกและทีมงานที่เกี่ยวข้องกัน เพราะโครงการหรือกิจกรรมเหล่านี้สามารถสร้างโอกาสในการสร้างพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่แบ่งแยก ทำให้ทำงานร่วมกันและแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ระหว่างแผนกได้

การแก้ไขปัญหาการต่างคนต่างทำงานไม่ใช่เรื่องยากถ้าทุกคนในองค์กรรับรู้ถึงประโยชน์ของการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน สนับสนุนกันเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันและแบ่งปันความรู้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เมื่อปัญหา เหล่านี้ถูกแก้ไข ก็มีโอกาสที่สามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: https://deoneacademy.com/consulting/

สนใจสอบถามรายละเอียดและให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
📑กรอกข้อมูลได้ที่: https://shorturl.at/BFNTY

📞โทร: 065-097-9444
💚Line: @deoneacademy
📩E-Mail: info@deoneacademy.com
📌Website: https://deoneacademy.com

แชร์โพสต์นี้