ผู้จัดการมืออาชีพ (Professional Manager) ช่วยสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างให้กับองค์กร #McKinsey

“ถึงเวลาที่ผู้จัดการระดับกลาง ต้องหยุดการสูญเสียทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของคุณ”

ในการที่องค์กรจะบรรลุเป้าหมายหรือพันธกิจ ต้องมีผู้นำที่คอยวางกลยุทธ์ และผู้จัดการมืออาชีพ (Professional Manager) ที่ขับเคลื่อนทีมและงานให้ไปสู่เป้าหมาย

Professional Manager สร้างผลลัพธ์ที่แตกต่าง

องค์กรที่มีผู้จัดการมืออาชีพที่ดี มีความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำพาทีมไปสู่เป้าหมายได้ ผู้จัดการที่ดีจะทำให้ทีมทำผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการเชื่อมโยงการดำเนินงานกับวิสัยทัศน์ขององค์กรอีกด้วย

Professional Manager

ข้อมูลดังกล่าวได้รับการสนับสนุนโดยงานวิจัยของ McKinsey ซึ่งเปิดเผยว่า ความสัมพันธ์ในที่ทำงานส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานถึง 39% โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์กับผู้บริหารที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานระหว่างบุคคลในที่ทำงานสูงถึงร้อยละ 86

ในโลกสมัยใหม่ที่ผู้จัดการต้องประสบกับความท้าทายและรับแรงกดดันจากหลายทางเพื่อที่จะเติบโตและส่งมอบผลงานที่มีประสิทธิภาพ ข้อมูลจากงานวิจัยใหม่ของ McKinsey Global Survey (ดังภาพ) กลับพบว่า ผู้จัดการในระดับกลางมักจะใช้เวลาไปกับงานที่ไม่ต้องการการจัดการ หมดเวลาไปกับระบบการปฏิบัติการและควบคุมสายงานในองค์กรมากกว่าที่จะให้เวลาไปกับการทำในสิ่งที่สำคัญที่สุด คือการบริหารจัดการคนเก่งในองค์กร หรือดูแลเรื่องการพัฒนาคนนั่นเอง ซึ่งมีสาเหตุมาจากเรื่องของสิ่งที่ผู้จัดการเห็น กับสิ่งที่องค์กรเห็นว่าผู้จัดการควรใช้เวลาไปกับอะไรนั้นไม่ตรงกัน การสื่อสารที่ส่งสารอย่างชัดเจนในประเด็นนี้จึงสำคัญอย่างยิ่งต่อการได้มาซึ่งผู้จัดการที่ดี

Professional Manager

นอกจากการให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนแล้ว ผู้จัดการที่ดีควรให้เวลาไปกับงานกลยุทธ์ด้วย เพื่อเชื่อมต่อและเพิ่มประสิทธิภาพงานจากการบริหารจัดการคนเก่งทั้งในแง่รายบุคคลและแบบทีม ซึ่งถือเป็นงานบริหารจัดการบุคคลในรูปแบบหนึ่ง
ข้อมูลจากงานวิจัยของ McKinsey ยังพบว่า มี 3 ประเด็นที่สามารถช่วยสนับสนุนคุณค่าในการทำงานของผู้จัดการได้ดียิ่งขึ้น คือ

1) การให้ผู้จัดการมีเวลาวางแผนการบริหารจัดการคนเก่ง ลดการให้เวลาไปกับงานที่มีคุณค่าสำคัญในอันดับรอง
2) การลดระบบบริหารการปฏิบัติการที่เกินจำเป็น
3) การเข้าใจว่าอะไรคือแรงจูงใจสำหรับผู้จัดการ หรือการจัดการแรงจูงใจส่วนบุคคล ที่ไม่ได้หมายถึงเพียงค่าตอบแทนที่เป็นจำนวนเงิน เช่น โอกาสในการเรียนรู้ การได้รับการยกย่อง ดังปรากฎในภาพข้างล่างนี้ เป็นต้น

Professional Manager

ผู้จัดการที่ดีนั้นมีอยู่จริง องค์กรสามารถสร้าง ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดผู้จัดการที่ดีได้ด้วยการให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้จัดการ ให้ผู้จัดการมีเวลา สามารถใช้เวลาที่มีไปกับการพัฒนาคน เพราะเวลาเป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถย้อนกลับคืนมาได้ และการจะมีผู้จัดการที่ดีได้นั้นต้องใช้เวลาสร้าง

เริ่มสร้างผู้จัดการที่ดีได้ตั้งแต่วันนี้ ด้วยการตัดสินใจใช้เวลาอันมีค่าของคุณในหลักสูตรพัฒนาผู้จัดการอย่างมืออาชีพ ที่ให้ความรู้ ประสบการณ์และความเข้าใจในบริบท วางพื้นฐานให้มั่นคงตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนถ่ายสู่การเป็นผู้จัดการ แกนหลักสู่ความสำเร็จของการเป็นผู้จัดการ การบริหารเวลา การมอบหมายงาน ภาวะผู้นำต่อคนหลากหลายบุคลิก การบริหารแรงจูงใจรวมถึงการบริหารจัดการทีม ตลอดจนพลังแห่งการสื่อสารที่ได้ผล และการนำเสนอผลงา

DeOne Academy มีหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำที่ตอบโจทย์ผู้นำทุกระดับ เรามีประสบการณ์กว่า 18 ปีในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรชั้นนำ ด้วยวิทยากรมืออาชีพ


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: 

สนใจสอบถามรายละเอียดและให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
📑กรอกข้อมูลได้ที่: https://shorturl.at/BFNTY
📞โทร: 065-097-9444

💚Line: @deoneacademy
📩E-Mail: info@deoneacademy.com
📌Website: https://deoneacademy.com

ที่มาของข้อมูลจาก McKinsey & Company

Professional Manager

แชร์โพสต์นี้