ความท้าทายเรื่อง Culture ฉบับที่องค์กรยุคใหม่ต้องพบเจอ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยและกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อวิธีการทำงาน มุมมอง และพฤติกรรมของคนให้เปลี่ยนไปเช่นกัน การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน หรือที่ทำงาน มีรายละเอียดที่ต้องใส่ใจเยอะมากขึ้น องค์กรยุคใหม่จะต้องรับมือกับปัญหาเรื่องของ Culture หรือวัฒนธรรมภายในองค์กรให้ได้

ความท้าทายเรื่อง Culture ฉบับที่องค์กรยุคใหม่ต้องพบเจอ

1. วัฒนธรรมแบบเดิม ๆ ที่เปลี่ยนแปลงยาก

องค์กรที่เปิดมายาวนาน มีพนักงานเก่าแก่ ย่อมยังคงมีวัฒนธรรมเดิม ๆ ติดอยู่ เพราะทำกันมาเป็นเวลานาน แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกเรื่องที่เคยทำมาเป็นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงให้ใหม่เสมอ สิ่งใดที่ดีก็ควรที่จะเก็บไว้ แต่สำหรับสิ่งที่ต้องเปลี่ยน ก็ควรมีการพูดคุย ทำความเข้าใจถึงสิ่งที่อยากให้เป็น ให้พนักงานเข้าใจถึงเหตุผลและความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง และยินดีที่จะปฏิบัติตาม

ความท้าทายเรื่อง Culture

2. การรับมือกับความหลากหลาย

ในปัจจุบันที่มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งเรื่องของอายุ สีผิว เพศ ความชอบ ทำให้องค์กรต้องสร้างความเข้าใจให้พนักงานแต่ละคนมี Mindset ที่ยอมรับความหลากหลาย เข้าใจผู้อื่น เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงาน และบรรยากาศที่ดีในการอยู่ร่วมกัน

3. การสร้าง Culture of Innovation

องค์กรยุคใหม่จำเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับนวัตกรรม เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในสภาวะทางธุรกิจและเทคโนโลยี การมีความรู้ใหม่ ๆ ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม จะทำให้การทำงานสะดวกสบายมากขึ้น หรือมี Solution ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้มากขึ้น

ความท้าทายเรื่อง Culture

4. การสรรหาคนใหม่ รักษาคนเก่า

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ก็เป็นอีกสิ่งที่มีความท้าทาย ผู้บริหารหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์และบรรยากาศในการทำงาน ทำให้คนที่มีความสามารถอยากเข้ามาทำงานที่องค์กร และทำให้พนักงานที่ทำงานอยู่เดิมมีความสุขกับการทำงาน มีวิธีการทำงานที่ราบรื่นไม่ติดขัด

5. การสร้างความผูกพันในองค์กร

วัฒนธรรมองค์กรยุคใหม่ต้องสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างพนักงานในองค์กร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานทั้งในแผนกและนอกแผนก เพื่อให้พนักงานมีความสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง สนับสนุนการทำงานร่วมกันและการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง และทำให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและผูกพันกับองค์กร

องค์กรต้องให้ความสำคัญกับแต่ละความท้าทายเรื่อง Culture ที่กล่าวไป การเตรียมพร้อมรับมือ มีวิธีจัดการกับความท้าทายในแต่ละด้านจะทำให้การสร้าง Culture ที่องค์กรต้องการเกิดขึ้นได้ Culture ที่ดีจะทำให้องค์กรเติบโตและประสบความสำเร็จท่ามกลางสภาวะแห่งการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: https://deoneacademy.com/consulting/

สนใจสอบถามรายละเอียดและให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
📑กรอกข้อมูลได้ที่: https://shorturl.at/BFNTY
📞คุณฤดีภรณ์ (ฝ้าย) โทร: 065-097-9444

💚Line: @deoneacademy
📩E-Mail: info@deoneacademy.com
📌Website: https://deoneacademy.com

ความท้าทายเรื่อง Culture

แชร์โพสต์นี้