5 ความแตกต่างระหว่างผู้นำเชิงรุก (Proactive Leader) และผู้นำเชิงรับ

proactive

ในสภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในปัจจุบัน ทำให้ธุรกิจต่าง ๆ ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้มีศักยภาพที่สอดคล้องกับสภาพการแข่งขันปัจจุบันเพื่อสร้างความอยู่รอดให้กับธุรกิจของตนเอง

เคยคิดหรือไม่ว่าถ้าธุรกิจของเราขาดผู้บริหารที่จะเป็นตัวกลางในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและผลักดันองค์กรให้ขับเคลื่อนไปในแนวทางที่กำหนดไว้ หากองค์กรเรามีแต่ผู้บริหารที่ไม่ทราบถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง ขาดภาวะผู้นำ ไม่มีทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ขาดความไว้วางใจและจูงใจให้พนักงานทำงานไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ลองมองภาพเช่นนี้ แล้วคาดเดาผลลัพธ์กันดูนะครับ

หากเราไม่อยากให้องค์กรของเราเป็นเช่นนั้น เราควรสร้างภาวะผู้นำเชิงรุกให้เกิดขึ้นในองค์กรของเรา หลายคนอาจมองเห็นว่า ภาวะผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นเชิงรุกหรือ เชิงรับ ก็ไม่ได้มีความแตกต่างกัน เราลองมาพิจารณาความแตกต่างของผู้นำเชิงรุกกับผู้นำเชิงรับกันนะครับ

ความต่างระหว่าง Proactive Leader กับ Reactive Leader

1. รู้จักการคาดการณ์ล่วงหน้า

ผู้นำเชิงรุกจะต้องสามารถที่จะมองภาพใหญ่ของธุรกิจ คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า สามารถที่จะวางแผนการดำเนินงานที่จะเป็นแนวทางที่จะทำให้องค์กรเติบโตต่อไป ซึ่งต่างจากผู้นำเชิงรับที่จะหาทางแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมากกว่าที่จะวางแผนรับมือไว้ล่วงหน้า

2. มีเป้าหมาย

ผู้นำเชิงรุกมักจะรู้อยู่เสมอว่าต้องการสิ่งใด จะไม่รอคอยโอกาส แต่จะสร้างเป้าหมาย และดำเนินการตามแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ในขณะที่ผู้นำเชิงรับ จะไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน จะรอคอยโอกาส

3. รู้จักการวางแผน

ผู้นำเชิงรุกจะรู้จักการวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานเห็นเป้าหมาย และดำเนินการตามแผนงานเพื่อทำให้เป้าหมายสำเร็จ แต่ผู้นำเชิงรับ จะทำงานไปเรื่อย ๆ ขาดความกระตือรือร้น ไม่มีการวางแผนงาน

proactive

4. วิเคราะห์ทางเลือก

ผู้นำเชิงรุก จะมีการวิเคราะห์ทางเลือกเพื่อการตัดสินใจ มีการคิดวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในทางที่ดีที่สุด และในทางที่เลวร้ายที่สุด เพื่อให้เขาสามารถหาแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

5. มีแผนสำรองเสมอ

ผู้นำเชิงรุกจะมีการวางแผนสำรอง พิจารณาแผนการดำเนินงานไว้ในหลายมุมมอง เพื่อที่หากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่คาดคิดไว้ เขาจะสามารถมีแผนสำรองเป็นทางออกให้กับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ในขณะที่ผู้นำเชิงรับ จะรอให้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วค่อยหาทางแก้ไข

proactive

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ ความแตกต่างทั้ง 5 ข้อระหว่าง Proactive Leader กับ Reactive Leader หวังว่าทุกท่านจะพอเห็นภาพความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับ

ผู้นำเชิงรุกที่มีความสามารถในการคาดการณ์เหตุการณ์ได้ล่วงหน้า สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งคิดหาวิธีการรับมือได้อย่างเหมาะสม จะเป็นผู้นำที่จะนำพาองค์กรของเราให้พร้อมรับมือในความเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจในปัจจุบันได้

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่: In House


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร : 098-424-5241
https://www.facebook.com/DeOneAcademy

แชร์โพสต์นี้