Check 3 สิ่งนี้ดูซิ ว่าพนักงานของคุณพร้อมสำหรับ Digital Organization หรือองค์กรดิจิทัลหรือยัง

ปัจจุบันนี้ เราทุกคนต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของเรามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการปรับตัวให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่สามารถมองข้ามได้ ทั้งการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวันของเราทุกคน ไปจนกระทั่งการเปลี่ยนแปลง ปฏิรูปองค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สามารถอยู่รอดได้

ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล Chief Executive Officer & Founder – DeOne Academy สถาบันพัฒนาภาวะผู้นำและพัฒนาธุรกิจ ชี้ให้เห็นว่า การเปลี่ยนองค์กรให้เป็น Digital Organization ไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของกลยุทธ์ และการนำเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดมาใช้เพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น เรื่องของพนักงานในองค์กร ก็เป็นอีกอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญ ในการปรับตัวเข้าสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลเช่นกัน

Digital Organization

ดร.ชัยพัชร์ ระบุว่า การปรับตัวสู่ Digital Organization นั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากว่าเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ หรือผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดขององค์กร ไม่ลงมือทำ หรือ ไม่มีการเตรียมความพร้อมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลขององค์กร แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่า บุคลากรของเรา พร้อมที่จะปรับตัวเข้าสู่องค์กรดิจิทัลหรือยัง มาลองดูจากcheck list ที่สำคัญต่อไปนี้

ลองเช็คดูซิว่าพนักงานของคุณพร้อมสำหรับ Digital Organization หรือยัง

Digital Organization

1. วัฒนธรรมองค์กร (Culture)

องค์กรที่พร้อมก้าวเข้าสู่องค์กรดิจิทัลนั้น ไม่ใช่แค่การนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น หรือทำให้เทคโนโลยีดีขึ้นเท่านั้น แต่เกี่ยวข้องกับความสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรด้วย องค์กรควรต้องมีวัฒนธรรมที่มุ่งสร้างให้เกิด Digital Culture สร้าง Mindset ของพนักงานในการทำงานในยุคดิจิทัล เปลี่ยนความคิดให้ทุกคนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ไม่ยึดติดกับการทำงานในรูปแบบเดิม มีความเข้าใจหน้าที่และความสำคัญของตนเองต่อองค์กร มีการเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ กล้าคิดกล้าทำ ในสิ่งที่แตกต่าง และให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม

2. ความสามารถ (Capabilities)

การเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล ไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาความสามารถของพนักงาน ให้พนักงานปัจจุบันสามารถปรับตัวเข้าสู่องค์กรในรูปแบบใหม่ ทั้งการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในยุคดิจิทัล เพื่อให้พนักงานสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ตอบโจทย์ และเหมาะสมกับองค์กร รวมถึงการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมที่พร้อมทั้งความสามารถ และทัศนคติเชิงบวกในการทำงานด้วย

3. ความร่วมมือ (Collaboration)

การดำเนินการใด ๆ ในองค์กรนั้น ต้องใช้ความร่วมมือจากทุกส่วนงานเพื่อให้งานสำเร็จได้ เช่นเดียวกับการปรับสู่องค์กรดิจิทัล ที่ความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด การทำงานข้ามสายงาน (Cross Functional) เป็นสิ่งสำคัญในการปรับตัวสู่องค์กรดิจิตัล ทัศนคติในการทำงานร่วมกันเพื่อความสำเร็จของทีม การเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการมีช่องทางสำหรับการเสนอความคิดเห็นหรือ สื่อสารทั้งภายในองค์กร และกับลูกค้าภายนอก เพื่อสร้างประสบการณ์การสื่อสารและการบริการที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรอีกด้วย

การปรับตัวสู่องค์กรดิจิทัล คล้ายกับการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ขององค์กร ที่มีการวางแผน และการเตรียมการที่ดี เพื่อให้องค์กรสามารถก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกธุรกิจ การนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาปรับปรุงกระบวนการทำงาน จึงเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรหลีกเลี่ยงไม่ได้ และปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลง คือ พนักงานขององค์กร ซึ่งเป็นเสมือนฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งนี้ พนักงานควรความต้องมีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนความคิด และทักษะในการทำงาน ให้เข้ากับการทำงานด้วยเทคโนโลยี อันจะทำให้การเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล สามารถนำมาสู่สิ่งที่ดีที่สุดในอนาคต ทั้งสำหรับองค์กร บุคลากร และลูกค้า

หากท่านต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับทุกด้านในการ Transformation และต้องการพัฒนาทักษะด้านการบริหารของท่านให้แกร่งมากขึ้น หลักสูตร TEN X ของเรา จะช่วยให้ท่านปรับเปลี่ยนองค์กรให้เติบโตแบบก้าวกระโดดได้ สามารถติดต่อรายละเอียดได้ที่ DeOne Academy นะครับ


สนใจดูรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม คลิก: TEN X.UTCC หรือ TEN X

สนใจสอบถามรายละเอียด ติดต่อได้เลยที่
Facebook:  DeOne Academy หรือ TEN X
คุณศุภเสริฐ(กอฟ) โทร: 098-424-5241

แชร์โพสต์นี้