[TEN X] สรุปประเด็น Global Megatrends and Thailand’s Future Scenario

สรุปประเด็นหัวข้อ
Global Megatrends and Thailand’s Future Scenario

ในการอบรมสัมมนาหลักสูตร TEN X: Transformational Executive Network For Exponential Growth รุ่นที่ 1
วิทยากร: ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แอทไวส คอนซัลติ้ง จำกัด
วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. (Virtual Learning)


ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี global megatrends อนาคตไทย

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

 • Function จะเกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการกระทรวง/กรม/หน่วยปฏิบัติ
 • Agenda จะเกี่ยวข้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติและนโยบายความมั่งคนแห่งชาติ
 • Area หรือระดับพื้นที่ หลายหน่วยงานในประเทศไทยและต่างประเทศเข้ามาเก็บเกี่ยวทางด้านธุรกิจในระดับนี้

ในการทำธุรกิจและมีการลงพื้นที่จะสามารถทำได้ง่ายกว่า ง่ายกว่าการหยิบจับงบส่วนกลางของภาครัฐบาล หรือการสร้าง connection ในการทำธุรกิจต่าง ๆ หากทำการลงพื้นที่จะมีความสะดวกและคล่องตัวกว่า

แผนพัฒนาระดับชาติของประเทศไทย

มีทั้งหมด 6 ด้าน ดังนี้

 1. ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
 2. ขีดความสามารถในการแข่งขันที่แข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้
 3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
 4. ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
 5. ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
 6. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ

* ยิ่งเรารู้กรอบของการพัฒนาประเทศมากเท่าไหร่ เราจะยิ่งเห็นโอกาสในด้านธุรกิจมากขึ้น
เห็นอนาคตไทยมากขึ้นเท่านั้น

กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

อนาคตไทยต้องมีประเด็นดังต่อไปนี้

 1. ภาคการผลิตและบริหารเป้าหมาย
  1) ศูนย์กลางดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
  2) ประตูการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์
  3) การแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
  4) ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก
  5) การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
  6) เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
 2. โอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม
  1) SMEs ที่เข้มแข็ง ศักยภาพสูง แข่งขันได้
  2) พื้นที่และเมืองอัจฉริยะ
  3) ความยากจนข้ามรุ่นและความคุ้มครองทางสังคม
 3. ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  1) การลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  2) เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ
 4. ปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ
  1) กำลังคนที่มีสมรรถนะสูง
  2) ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ประชาชน
เกษตร อนาคตไทย global megatrends

13 หมุดหมายอนาคตไทย (ยกตัวอย่าง 3 หมุดหมายแรก)

1.ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

 • เป็นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมุ่งเป้าเพื่อยกระดับการผลิต
 • ส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตร
 • ส่งเสริมตลาดกลางและตลาดออนไลน์
 • พัฒนาระบบบริการจัดการน้ำ *ในอนาคตจะเกี่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างแน่นอน เช่น น้ำแล้ง น้ำท่วม เป็นต้น
 • สนับสนุนระบบประกันภัยและมาตรฐานสินค้าเกษตร
 • พัฒนาประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค้าผลผลิต
 • ส่งเสริมให้เกษตรกรมีที่ทำกิน
 • พัฒนาฐานข้อมูลการเกษตร
 • ยกระดับความสามารถของเกษตรกร
 • พัฒนากลไกต่าง ๆ ของเกษตร

2. ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน

 • ส่งเสริมกิจกรรม สินค้าและบริการการท่องเที่ยว
 • พัฒนาการท่องเที่ยว
 • ยกระดับการท่องเที่ยว
 • พัฒนาทักษะของบุคลากรในภาคการท่องเที่ยว
 • ปรับปรุงกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ล้าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ
 • พัฒนาระบบข้อมูลการท่องเที่ยวให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย

3. ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก

 • ส่งเสริมให้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
 • สนับสนุนตลาดส่งออก
 • กำหนดแผนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า
 • ยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการ
 • กำหนดมาตรการสำหรับผู้ได้รับผลกระทบ
 • วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
 • สร้างความพร้อมต่าง ๆ
 • ปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการเติบโตของอุตสาหกรรม
 • ผลิตและพัฒนาทักษะแรงงาน
 • กำหนดมาตรฐานด้านคุณสมบัติและความปลอดภัย
 • สนับสนุนด้านเงินทุน
รถยนต์ อนาคตไทย car global megatrends

The Next Normal Global Megatrends กับปัจจัยพื้นฐาน 10 ประการ

 1. อาหาร จะเน้นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและในระยะยาว จะเน้นส่วนผสมที่เป็นผัก ผลไม้ ธัญพืช เป็นต้น ใครจับต้องธุรกิจด้านอาหารก่อนจะได้โอกาสมากกว่า
  Q: ทำไมต้องเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
  A: จากข้อมูล Society & Media มีผู้คนค้นหาเกี่ยวกับอาหารที่มีผลดีต่อสุขภาพมากกว่า 300,000,000 Google ได้ทำแบบสำรวจ Food Trends ในปี 2016 มีข้อมูลว่า คีย์เวิร์ดที่ผู้คนค้นหามากที่สุด 5 ลำดับ คือ
  1) Food With a Function อาหารที่รับประทานไปแล้วเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ในปัจจุบันผู้คนยังค้นหาอาหาร Food With a Function อยู่
  2) Traveling Through Taste เที่ยวไปด้วยกินไปด้วย
  3) Experimenting With Pork
  4) Bite-Sized Snacks ของทานเล่นพอดีคำ
  5) The Pasta Comeback พาสต้าที่ทำมาจากแป้งที่กินไปแล้วไม่รู้สึกแพ้อาหาร
 2. ที่อยู่อาศัย จะเริ่มนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น
 3. ยานพาหนะ เช่น รถไฟฟ้าต่าง ๆ เป็นต้น
 4. โซเซียลมีเดีย จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและมิติใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองการใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
 5. สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าที่ผลิตจากธรรมชาติจะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคเริ่มแสวงหา
 6. เงิน จะเริ่มนิยมการใช้งานในรูปแบบของ e-payment
 7. เครื่องนุ่งห่ม นอกจากจะเน้นความสวยงามแล้วในอนาคตจะมุ่งในเรื่องของวัสดุและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 8. ยา หลังจากโควิด-19 ทำให้ผู้คนหันมาใส่ใจเรื่องยาเพิ่มมากขึ้น ธุรกิจด้านอาหารเสริมที่ช่วยทั้งเรื่องความงามและสุขภาพจะโตขึ้นอย่างมหาศาล
 9. โทรศัพท์มือถือ จะมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้นและจะเกี่ยวข้องกับการใส่ใจสิ่งแสดล้อม
 10. พลังงาน ใช้พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง
competition global megatrends

Competition and Disruption

จากข้อมูลเบื้องต้น Worldometors อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรบนโลกใบนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คาดว่าภายในปี ค.ศ.2060 จะมีประชากรบนโลกใบนี้มากกว่า 10,000 ล้านคน ธุรกิจที่ในอนาคตจะเริ่มเกิดขึ้น

 1. อาหาร
 2. น้ำจืดบริสุทธิ์
 3. อากาศ

สิ่งที่ประเทศไทยไม่ได้มีการเตือนภัยใด ๆ ทั้งสิ้น

 1. Climate action failure take action อย่างไม่จริงจังจนล้มเหลวในที่สุด
 2. Extreme weather พายุ ภัยแล้งหรือความร้อนต่าง ๆ เป็นต้น
 3. Biodiversity loss ความหลากหลายทางชีวภาพที่เริ่มหายไป
 4. Social cohesion erosion ความยึดเหนี่ยวทางสังคมเริ่มจางหายไป ไม่เกาะกลุ่มกันมากเท่าไหร่นัก
 5. Livelihood crises การอยู่ดีกินดีเริ่มเข้าสู่วิกฤต
 6. Infectious diseases โรคติดต่อ
 7. Human environmental damage
 8. Natural resource crises วิกฤตสิ่งแวดล้อม
 9. Debt crises ปัญหาหนี้สินต่าง ๆ
 10. Geo-economics confrontation การโมตีและการแข่งขันต่าง ๆ
 • อนาคตไทยหากต้องการพัฒนาประเทศจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้พลังงาน ในแผนกระทรวงพลังงานได้กล่าวถึงการจัดหาน้ำมันดิบที่ต้องใช้น้ำมันเยอะมาก ล้วนแต่นำเข้ามากถึง 85% ต่อวันและทำการผลิตเองภายในประเทศเพียงแค่ 15% ถือว่าประเทศไทยพึ่งพาการนำเข้าอย่างมาก
 • ในด้านของไฟฟ้าจะอ้างอิงการผลิตจากก๊าซธรรมชาติ
Health Consumer Trends Thailand Digital Transformation
พลังงาน solar global megatrends
 • ในหมวดพลังงานของเว็บไซต์ Worldometors แสดงถึงข้อมูลการใช้พลังงานที่เยอะมาก ในปัจจุบันเราเหลือน้ำมันบนโลกประมาณ 143,4216,028,656 ล้านถังหรือเวลาในการใช้เพียงแค่ 41 ปีเท่านั้น ซึ่งข้อมูลนี้ถูกพิสูจน์จาก World Proved Reserves of Oil and Natural Gas
 • จากข้อมูลกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ประเทศไทยอาจมีน้ำมันเหลือใช้ไม่ถึง 41 ปีซึ่งมีน้ำมันดิบ 440 ล้านบาร์เรล ซึ่งเหลือน้อยที่สุด ไม่สามารถลงทุนในภาคของอุตสาหกรรมได้ ถ้าไม่มีการนำเข้าเลย จะมีน้ำมันใช้ภายในประเทศประมาณ 3.51 ปี (จากข้อมูล 5 ปีที่แล้ว)
 • อันดับที่ 1 ของโลกที่มีพลังงานก๊าซธรรมชาติมากที่สุด คือ ประเทศรัสเซีย เป็นต้นเหตุที่ทำให้วิกฤติสงครามยูเครน-รัสเซียเป็นเรื่องที่น่ากังวล เพราะรัสเซียเป็นประเทศที่มีพลังงานก๊าซธรรมชาติเยอะมากที่สุด
 • ปัจจุบันจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับน้ำจืดอย่างมาก กลุ่มประเทศที่เก่งเรื่องนี้มาก คือ ประเทศสิงค์โปร์

 

Q&A

Q: ในฐานะที่ท่านได้เป็นผู้ชี้แจ้งให้กับผู้บริหารต่าง ๆ ได้มีโอกาสขอให้ผู้บริหารประเทศแชร์เรื่องราวต่าง ๆ ให้กับประชาชนได้หรือไม่

 • ในอดีตเคยครับ หลังยุคคสช.ยุคแรกยังมีการแชร์อยู่และในปัจจุบันก็ยินดีที่จะแชร์ข้อมูล

Q: references Global Megatrends ที่ท่านนำมาแชร์ข้อมูลในวันนี้ มีเทคนิคการนำเสนอมูลอย่างไร ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ สามารถให้คนกลุ่มใหญ่เรียนรู้ได้มากกว่านี้ได้อย่างไร

 • ต้องเปรียบเทียบกับหลาย ๆ ข้อมูลทั้งข้อมูลจากต่างประเทศและข้อมูลภายในประเทศ ในด้านของการที่จะทำให้ผู้คนสามารถเรียนรู้ได้มากกว่านี้ ในมุมมองของผมอยากให้คนไทยจัดตั้งกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ scenarios โดยเฉพาะ

Q: ในอนาคตวิกฤติของเรื่องไฟฟ้าเป็นอย่างไร

 • จะมีการทดแทนพลังงานน้ำมันที่มีพลังงานอื่นมาทดแทนได้ ไฟฟ้าจะมีแหล่งอื่นในการผลิตไฟฟ้าได้

Q: อนาคตไทยยังพอรับได้กับปริมาณของพลังงานไหม

 • ยังพอรับได้ไหว แต่พยายามหาพลังงานทดแทนอยู่

Q: ในเรื่องของหน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาใหม่ ต้องมีรูปร่างหรือลักษณะแบบใดถึงจะเหมาะสม

 • สามารถสร้างหน่วยงานได้เลย หากมีการรวมกลุ่มกันและช่วยกันคิด ไม่จำเป็นต้องมีตึกในการรวมกลุ่ม เพียงแค่มีหัวคิดและช่วยกันคิด วิเคราะห์ร่วมกัน

Q: มีความกังวลเกี่ยวกับองค์กรที่มีความเก่าแก่ หากมีเทคโนโลยีเข้ามาใช้จะส่งผลทำให้เกิดผลกระทบทำให้ลดแรงงานคนลงไป จะทำอย่างไรให้เกิดความเหมาะสมระหว่างกัน

 • ข้อเสนอคำว่า cobot ที่เป็นเทคโนโลยีโดยทั้งมนุษย์และหุ่นยนต์ทำงานร่วมกัน

Q: Global Megatrends ด้านบรรจุภัณฑ์ในอนาคตเป็นอย่างไร

 • จะต้องเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ biodegradable peanut foam

Bio Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ

อนาคตไทยจำเป็นต้องมีความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งมีรายละเอียดของส่วนประกอบดังนี้
1. วัสดุและพลังงาน
2. สุขภาพการแพทย์
3. เกษตรอาหาร
4. การท่องเที่ยว

ประเทศไทยมีอะไรบ้าง

 • ฐานทรัพยากรที่น่าสนใจสำหรับเกษตรและอาหาร ซึ่งผลผลิตจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพ
 • ในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ การใช้กระบวนการต่าง ๆ จะเกิดขึ้น
 • ในด้านของสุขภาพและการแพทย์มีความแม่นยำ มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่าง ๆ เกิดขึ้น
 • การท่องเที่ยวจะเน้นในเชิงความรู้ มีการอนุรักษ์และมีตลาดท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

การท่องเที่ยว

ในการจัดลำดับการท่องเที่ยวสามารถวัดได้ดังนี้

 1. ความปลอดภัย
 2. การเกิดกว้างด้านการท่องเที่ยว
 3. มีศูนย์การบริการหรือไม่
 4. มีทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรวัฒนธรรมหรือไม่
 5. ความสามารถที่ทำให้เกิดความยั่งยืน
  • สิ่งแวดล้อม
  • สังคมและวัฒนธรรม

*ลำดับที่ 1 คือ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 36 ของโลกด้านการท่องเที่ยวและการเดินทาง

 • ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 44 ของโลก ประเทศไทยยังตามหลังประเทศสิงค์โปร์และเกาหลีใต้อยู่
 • เทคโนโลยีที่น่าสนใจมากที่สุดคือ Free and Open source
 • ในปัจจุบันจีนกำลังวางแพลนในการพัฒนาให้เป็นผู้นำโลกในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
  1) เครื่องจักรกลด้านการเกษตร
  2) การบิน
  3) ความรวดเร็วต่าง ๆ เช่น รถไฟความแรงสูง เป็นต้น
  4) เป็นฐานผลิตไฟฟ้า
  5) พัฒนาเทคโนโลยีให้ดีขึ้นอีก

วิธีการใช้ Big Data ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 1. วิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้น
 2. วิเคราะห์ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร
 3. วิเคราะห์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกในอนาคต
 4. วิเคราะห์และแนะนำว่าควรจะทำอะไร
 5. วิเคราะห์และตัดสินใจให้ว่าควรทำอะไร ทำอย่างไรและมีผลอย่างไร
Data Thailand Digital Transformation global megatrends

หากท่านต้องการเรียนรู้ทุกองค์ประกอบของ Transformation พัฒนาทักษะด้านการบริหารองค์กรในยุคดิจิทัลให้แข็งแกร่งมากขึ้น หลักสูตร TEN X ของเรา พร้อมที่จะช่วยให้ท่านปรับเปลี่ยนองค์กรให้เติบโตแบบก้าวกระโดด 


สนใจดูรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม คลิก: TEN X.UTCC หรือ TEN X

สนใจสอบถามรายละเอียด ติดต่อได้เลยที่
Facebook:  DeOne Academy หรือ TEN X
คุณศุภเสริฐ(กอฟ) โทร: 098-424-5241

แชร์โพสต์นี้