[TEN X] สรุปประเด็น Leadership in Digital Era

สรุปประเด็นหัวข้อ
Leadership in the Digital Era

ในการอบรมสัมมนาหลักสูตร TEN X: Transformational Executive Network For Exponential Growth รุ่นที่ 1
วิทยากร: ดร.อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ
Country Leader และพาร์ทเนอร์ บริษัท คินเซนทริค ประเทศไทย จำกัด
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น.
ณ ห้อง The River ชั้น 1 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ


About Kinecentric

 • การประเมินผู้บริหาร
 • การประเมินผู้นำ
 • การพัฒนาผู้นำ
 • การวัดความผู้พันธ์พนักงาน
 • การวัดผลการขับเคลื่อนวัฒนธรรมขององค์กร
Leadership in Digital

วัฒนธรรมภายในองค์กร

 • เรียกว่า ค่านิยม
 • เป็นสิ่งที่องค์กรเชื่อว่าทำสิ่งนั้นจะสามารถทำให้องค์กรดีขึ้น
 • ต้องหล่อหลอมความเชื่อที่ถูกต้องร่วมกันภายในองค์กร
 • ทำให้เกิดพฤติกรรมร่วมกันภายในองค์กร
 • เมื่อเกิดพฤติกรรมร่วมกันแล้ว ต้องทำให้บุคคลภายในองค์กรต้องเกิดเป็นบรรทัดฐาน
 • ต้องทำให้เกิดความคิดที่ว่า จำเป็นต้องทำ
 • ปลูกฝังให้บุคคลภายในองค์กรว่าต้องปฏิบัติเช่นนี้ว่านี้คือวิธีการทำงานที่ถูกต้อง
 • ส่งเสริมให้บุคคลภายในองค์กรปฏิบัติตนเช่นนั้น

ข้อดีของวัฒนธรรมองค์กร

 • ในการที่บุคลากรภายนอกต้องการจะมาทำงานภายในองค์กร สิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งแรกที่บุคลากรภายนอกต้องการคือการมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
 • องค์กรที่มีวัฒนธรรมที่ดี จะสามารถเป็นจุดดึงดูดของบุคลากรภายนอกที่มีความสามารถตามความต้องการหรือจุดประสงค์ขององค์กร
 • ทำให้พนักงานหรือบุคลากรภายในองค์กรมีความผูกพันกับองค์กรมากยิ่งขึ้น
 • มีส่วนช่วยทำให้รักษาบุคลากรให้ทำงานกับองค์กรต่อไปได้

ลักษณะของวัฒนธรรมในองค์กรที่ดี

 • มีการแชร์ร่วมกัน
 • มีความเสถียรในการทำร่วมกัน
 • บุคลากรทุกคนทราบถึงพฤติกรรมที่ดี
 • สร้างความเชื่อที่ดี
 • สร้างความผูกพันระหว่างพนักงานทุกฝ่าย
 • ให้กำลังใจระหว่างกัน
 • บุคลากรให้ความเอาใจใส่ระหว่างกัน
Leadership in Digital

วัฒนธรรมกับองค์กร

องค์กรที่เป็น Innovation

 • ต้องกล้าตัดสินใจ
 • สามารถรับมือกับความเสี่ยงได้
 • มองเป้าหมายองค์กรในระยะยาว
 • มุ่งหวังที่จะทำให้องค์กรเติบโต

องค์กรที่มีผลการทำงานที่เป็นเลิศ

 • พร้อมรับมือกับสิ่งใหม่ ๆ
 • มีความโปร่งใส เช่น การทำงานหรือการสื่อสาร
 • ใส่ใจและให้ความผูกพันกับสิ่งต่าง ๆ

แนวโน้มของ Leadership in Digital Era

 • สร้างประสบการณ์ที่เป็นเลิศกับองค์กร
 • นำ Platform HR Technology มาประยุกต์ใช้ในการบริหารการจัดการบุคลากรซึ่งทำให้สะดวกขึ้น
 • ต้องการทำให้เกิดการกระจายที่มากยิ่งขึ้น
 • ต้องการที่ให้องค์กรมีการตัดสินใจขององค์กรมี่ความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

สิ่งสำคัญที่ทำให้องค์กรเติบโต

 • มีความคล่องแคล่ว ว่องไว สามารถปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนกับช่วงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาได้ทัน
 • ต้องมองถึงการทำให้องค์กรเกิดความก้าวหน้า มุ่งถึงเป้าหมายและผลลัพธ์ขององค์กร
 • รักษาบุคลากรภายในองค์กรให้คงอยู่กับองค์กร

การปลูกฝังวัฒนธรรมภายในองค์กรต้องใช้เวลากี่ปี

*ขึ้นอยู่ขนาดขององค์กร กระบวนการเป็นออกเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้

 1. • การสร้างความตระหนักรู้
  • ทำการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้
  • ทำให้บุคลากรภายในองค์กรทราบถึงข้อดีต่าง ๆ
 2. การสร้างความเข้าใจ
  • ทำอย่างไรให้บุคลากรภายในองค์กรเปิดใจ
  • ใช้รูปแบบการให้รางวัล โบนัสต่าง ๆ
  • ภาพตัวอย่าง Role Model ให้มาแชร์ถึงประสบการณ์
 3. การสร้างการยอมรับ เพื่อให้บุคลากรภายในองค์เปิดใจ
 4. การพร้อมที่จะต้องปฏิบัติ โดยไม่มีข้อยกเว้น
  • ต้องมีการระบบรองรับ เช่น ระบบคัดกรองบุคลากรเข้ามาทำงานภายในองค์กรที่ดี เป็นต้น
  • ต้องมั่นใจกับการตัดสินใจ

ยกตัวอย่างกรณีแนวทางการลดต้นทุนเรื่องคนดีกว่าคู่แข่ง

 • พนักงานสามารถเลือกตำแหน่งงานได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง
 • องค์กรให้ค่าตอบแทนเพิ่มมากขึ้น

วัฒนธรรมองค์กร

 • ต้องเริ่มจากการสร้างเส้นทางที่ชัดเจน
 • สร้างประสบการณ์ให้กับพนักงาน
 • ต้องมีการพัฒนาต่าง ๆ
 • มีการพูดคุยและเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
 • ค่อย ๆ ที่จะขยายขอบเขตที่ใหญ่ขึ้นจนสามารถครอบคลุมทั้งองค์กร
 • ต้องมีความใส่ใจกับบุคลากร
 • นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
 • การประสานงานระหว่างกัน
 • ต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วและชัดเจน

การวัดระดับหรือประเมินวัฒนธรรมองค์กร

 1. องค์กรมีความร่วมมือในการทำงานดีไหม
 2. โฟกัสที่ลูกค้าหรือไม่
 3. องค์กรมีการจัดการบริหารทรัพยากรบุคลากรอย่างไร
 4. มีการจัดการและบริหารที่หลากหลายหรือไม่
 5. มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือไม่

การให้ความสำคัญของคน

 • อย่าใส่ใจเพียงแค่คนเก่ง
 • ต้องใส่ใจบุคลกากรในองค์กรทั้งหมด
 • การรักษาคนเก่งให้คงที่
 • การบริหารผลการทำงาน
 • การประเมินผลการทำงาน
 • การให้รางวัลที่มีความเท่าเทียม
Leadership in Digital

จุดแข็งที่พบภายในองค์กรในปัจจุบัน

 • การสร้างความใส่ใจกับพนักงาน
 • ให้ความสำคัญกับพนักงาน
 • หลายองค์กรเริ่มกลับมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับวัฒนธรรมภายในองค์กรมากยิ่งขึ้น
 • การพัฒนาองค์กร
 • ปัญหาที่พบภายในองค์กรในปัจจุบัน

5 สิ่งที่ทำให้เป็นนายจ้างดีเด่น ปี 2020

 • การสื่อสารภายในดี
 • ให้ความสำคัญกับบุคลการ
 • ให้ความใส่ใจกับสิ่งต่าง ๆ
 • การประเมินผลที่ชัดเจน
 • การวางแผนอัตรากำลังที่ชัดเจน

5 สิ่งที่ทำให้เป็นนายจ้างดีเด่น ปี 2021

*มีสถานการณ์โควิด-19

 • การสื่อสารภายในดี
 • สร้างประสบการณ์ให้กับบุคลากร
 • สร้างวัฒนธรรมภายในองค์กร
 • มีค่าตอบแทนต่าง ๆ เหมาะสม
 • การวางแผนอัตรากำลังที่ชัดเจน

หากท่านต้องการเรียนรู้ทุกองค์ประกอบของ Transformation พัฒนาทักษะด้านการบริหารองค์กรในยุคดิจิทัลให้แข็งแกร่งมากขึ้น หลักสูตร TEN X ของเรา พร้อมที่จะช่วยให้ท่านปรับเปลี่ยนองค์กรให้เติบโตแบบก้าวกระโดด 


สนใจดูรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม คลิก: TEN X.UTCC หรือ TEN X

สนใจสอบถามรายละเอียด ติดต่อได้เลยที่
Facebook:  DeOne Academy หรือ TEN X
คุณศุภเสริฐ(กอฟ) โทร: 098-424-5241

Leadership in Digital

แชร์โพสต์นี้