5 ทักษะ Soft Skills พารอดในยุค Disruption

คำพูดที่ว่า

“การประสบความสำเร็จในการเรียน ไม่ใช่การรับประกันว่าคุณจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน”

คงเป็นคำพูดที่เราทุกคนยอมรับว่าเป็นความจริง เพราะโลกการทำงานนั้นกว้างใหญ่กว่ามากมายนัก ความรู้หรือทักษะทางวิชาชีพยังต้องใช้เวลาหลายปีในการฝึกฝนให้ชำนาญ ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าหากเรามีทักษะทางวิชาชีพที่ดีมากแล้ว เราจะประสบความสำเร็จในการทำงาน

ทักษะ soft skill

คนที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานต้องมีทักษะอื่น ๆ นอกจากทักษะทางวิชาชีพ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ไม่มีในการเรียน แต่เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับการทำงาน ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล Chief Executive Officer & Founder – DeOne Academy ชี้ให้เห็นว่าในยุค Disruption นี้ ทักษะทางวิชาชีพ หรือที่เราเรียกกันว่า Hard Skills อย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงานกับองค์กร

ถ้าเราต้องการก้าวหน้าในองค์กร ทักษะ Soft Skills เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะทำให้เราทำงานกับคนอื่นอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ แล้ว Soft Skills ที่เราควรพัฒนาไว้เพื่อให้เราประสบความสำเร็จในการทำงานควรมีอะไรบ้าง เรามาลองพิจารณากันนะครับ

5 ทักษะ Soft Skills พารอดในยุค Disruption

1. ทักษะการสื่อสาร

ทักษะการสื่อสาร เป็นทักษะที่เราต้องใช้อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารเพื่อการทำงานในองค์กร หรือการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการ ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มจากการฟังที่ดี ที่ตั้งใจ ไม่ควรรีบสรุปหรือไม่อดทนฟัง เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่ผู้พูดต้องการอย่างแท้จริง เพื่อที่จะสามารถโต้ตอบได้อย่างถูกต้อง

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ควรต้องชัดเจน ตรงประเด็น ถามคำถามได้อย่างเหมาะสม สามารถถ่ายทอดความคิดไปยังผู้ฟังได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน รวมถึงการเลือกใช้คำพูดให้เหมาะกับสถานการณ์อีกด้วย

บทความเพิ่มเติม: 7 เหตุผลที่การสื่อสารล้มเหลวในองค์กร
ศึกษา: Master of Communication , Effective Cross-Functional Communication

2. ทักษะการทำงานเป็นทีม

เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า การทำงานในองค์กรให้สำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างทีมงานและหน่วยงานต่าง ๆ ทักษะ Soft Skills เรื่องการทำงานเป็นทีมจึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การทำงานเป็นทีมจะช่วยให้คนในทีมมองเห็นภาพใหญ่ การแบ่งปันความคิดเห็นระหว่างทีมงาน ก่อให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ระหว่างกัน จะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้มากขึ้น โดยใช้เวลาน้อยลงกว่าเดิม

หากเราต้องการเป็นผู้ที่ทำงานเป็นทีมได้ดี เราควรเป็นคนยืดหยุ่นและประนีประนอม เพื่อที่จะสามารถเข้ากับคนได้ทุกประเภท เปิดใจกว้างสำหรับรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้อื่นอยู่เสมอ อีกทั้งควรต้องเป็นคนซื่อสัตย์ จริงใจ ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ยึดมั่นและทำตามคำสัญญาที่รับปากไว้ ทำให้ผู้อื่นไว้วางใจ และไว้ใจผู้อื่นด้วย

บทความเพิ่มเติม: 6 วิธีพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันผู้อื่น
ศึกษา: Leading High-Performance Teams , The Legendary Team , Team Engagement Building

ทักษะ soft skill

3. ทักษะการแก้ปัญหา

ในโลกการทำงานนั้น ปัญหาในงานต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องเผชิญ หากเราต้องการที่จะประสบความสำเร็จในการทำงาน เราควรต้องมีทักษะ Soft Skills เรื่องของการแก้ปัญหา มองให้เห็นปัญหาก่อนที่จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ ใช้วิธีมองในมุมที่แตกต่างเพื่อหาวิธีในการรับมือปัญหา รวมถึงพยายามหาวิธีหรือแนวทางใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา

การเผชิญหน้ากับปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น เราควรฝึกฝนทักษะต่าง ๆ สำหรับการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน เช่น การวิเคราะห์ถึงที่มาของปัญหา การตั้งคำถาม การหาเหตุผล รวมถึงการประเมินทางเลือกและตัดสินใจ อีกทั้งเราควรที่จะต้องสามารถคาดการณ์ถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และหาทางป้องกันล่วงหน้าไว้ด้วย

บทความเพิ่มเติม: 7 วิธีแก้ปัญหาสุดฮิตที่หัวหน้างานต้องเจอ
ศึกษา: Logical and Critical Thinking

ทักษะ soft skill

4. ทักษะการบริหารเวลา

ทรัพยากรที่มีความสำคัญมากอีกอย่างหนึ่งในชีวิตการทำงานคือ เวลา ทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นอีกทักษะหนึ่งจะทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จในการทำงาน เราคงไม่อยากเป็นคนที่ทำงานเสร็จไม่ทันกำหนดเวลา หรือไม่บริหารจัดการเวลาให้งานสำเร็จตามเวลา และสร้างผลเสียให้กับทีมงานหรือองค์กรกันทั้งนั้น

การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการวางแผนงาน จัดลำดับความสำคัญของงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน รวมถึงการทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายในเวลาที่กำหนด ทำให้เราสามารถเอาชนะข้อจำกัดของเวลากับปริมาณงานที่ต้องทำได้

บทความเพิ่มเติม: 5 วิธี Set Work Priority , 4 เทคนิคบริหารเวลาของผู้จัดการมืออาชีพ
ศึกษา: Time and Priority Management

5. ทักษะการปรับตัว

ในยุคที่เทคโนโลยีสามารถทำงานแทนคนได้ การที่เราจะสามารถรักษาตำแหน่งงานไว้ได้เราควรที่จะเป็นคนที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ควรต้องสามารถทำงานได้หลากหลาย หรือมีความสามารถในส่วนที่เทคโนโลยีไม่สามารถทำแทนได้

นอกจากนี้แล้ว เราควรที่จะหมั่นสังเกตสิ่งรอบตัวที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในองค์กรและภายนอกองค์กร รวมถึงเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ส่งผลกระทบกับงานที่ทำ เปิดใจเรียนรู้และปรับตัวเองให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เพื่อให้สามารถปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงได้

บทความเพิ่มเติม: 5 วิธีรับมือการเปลี่ยนแปลง
ศึกษา: Embracing Change

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ กับทักษะ Soft Skills ที่เราต้องพัฒนาไว้เพื่อความสำเร็จในชีวิตการทำงาน หวังว่าจะสามารถนำทักษะเหล่านี้ไปพัฒนาตัวเราเอง รวมไปถึงทีมงานและองค์กรของเรากันนะครับ ในชีวิตการทำงานนั้น ถึงแม้ว่าความรู้ในงานจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ แต่อย่าลืมนะครับว่า การที่เราจะสามารถก้าวขึ้นไปสู่การเป็นผู้นำในองค์กร การจะเป็นที่ยอมรับกับคนในองค์กร ความรู้ในงานเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ

การเรียนรู้และพัฒนา Soft Skills ในด้านต่าง ๆ รวมถึงการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัว จะทำให้เราสามารถที่จะมีความรอบรู้ในมุมของการบริหารจัดการ ที่จะเสริมให้เราสามารถบริหารทีมงานและสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ สิ่งเหล่านี้จะหล่อหลอมให้เราสามารถก้าวหน้าต่อไปในองค์กร และพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับองค์กรอีกด้วย

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่: In House


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร : 098-424-5241
https://www.facebook.com/DeOneAcademy

แชร์โพสต์นี้